КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

              На 28 Април 2022 г. в заседателна зала на Общинска администрация – Белово се проведе начална пресконференция за проект „Изпълнение на демонстрационен проект насочен към предотвратяване образуването на битови отпадъци на територията на община Белово”, финансиран по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.009-0029-C01, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020 г.

 - Изтегли