КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

МИГ Белово, Септември, Велинградс подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВАпроцедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.593 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Документи:

ОБЯВА - Изтегли