КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

            На 07.02.2022 г., кметът на община Белово Костадин Варев подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.009-0029-C01 за проект: Изпълнение на демонстрационен проект насочен към предотвратяване образуването на битови отпадъци на територията на община Белово'', финансиран от Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.

           Главната цел на проекта е изпълнение на демонстрационен проект на територията на община Белово насочен към прилагане на дейности по предотвратяване образуването на битови отпадъци, който да допринесе за постигане на целите заложени в чл. 31, ал. 1 от ЗУО по отношение на битовите отпадъци.

           За изпълнението на демонстрационния проект общината е идентифицирала успешно приложени на други места добри практики в областта на управлението на битови отпадъци, които са в интерес на целевите групи и с потенциал за последващо мултиплициране в други населени места.

           За реализиране основна цел на проекта, както и за принос към целите на процедурата, общината предвижда да изпълни следните специфични цели в рамките на проекта:

  • Извършване на проучване за идентифициране на успешно приложени на други места добри практики, които да бъдат приложени при изпълнението на настоящия демонстрационен проект;
  • Закупуване и доставка на активи (компостери за домашно компостиране), подпомагащи успешното изпълнение на демонстрационния проект;
  • Постигане на промяна в поведението на гражданите по отношение управлението на битовите отпадъци;
  • Провеждане на информационна кампания за популяризиране и ангажиране на общественото внимание с въпроси свързани с предотвратяване образуването и разделното събиране на битови отпадъци;
  • Намаляване на вредното въздействие върху околната среда и принос към формиране на общество с нулеви отпадъци;
  • Създаване на административен капацитет у кандидата за управление и организация на проектните дейности;
  • Прилагане на домашното компостиране, чрез предоставяне на компостери за домашна употреба на домакинства живеещи на територията на община Белово.

Обща стойност на проекта е 332 560,00 лева, от които 277 676,64 европейско и 49 001,76 национално финансиране.

Срока за изпълнение на проекта е 18 месеца.