КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

 

Съгласно разпоредбите на чл. 37и от ЗСПЗЗ  до 10.03.2022 г./вкл./Община Белово обябвява Прием на заявления  за предоставяне на пасища и мери от общински поземлен фонд.

            Заявлението за предоставяне е по образец, одобрен от Министъра на земеделието и храните и същото може да получите и подадете в Деловодството на Общината в рамките на работното време от 8.30 ч. до 17.00 ч.

            Към заявлението задължително се прилагат:

1.     Документ за самоличност на физическите лица за проверка при подаване на заявлението;

2.     Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец, съгл. чл. 23 от Закона за търговския регистър;

3.     Удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;

4.     Декларация за липса на задължения


 

Документи:

Пасища Аканджиево - Изтегли
Пасища Белово - Изтегли
Пасища Дъбравите - Изтегли
Пасища Габровица - Изтегли
Пасища Мененкьово - Изтегли
Пасища Момина Клисура - Изтегли
Пасища Сестримо - Изтегли
Заявление - Изтегли
Приложение 1 - Изтегли
Приложение 2 - Изтегли