КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Инвестиционно предложение (ИП) „Неотложно възстановителни работи по коритото на р. Яденица, гр. Белово от ПИ 03592.502.1580 до ПИ 03592.2.1082 - етап 4“, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-8/13.01.2022 г„ с възложител ОБЩИНА БЕЛОВО

 

УВЕДОМЛЕНИЕ - Изтегли