КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

На основание  чл.62а, ал.4 от ЗУТ, който позволява в населени места с население под 10 000 жители, предвидените в плана, ,,за озеленяване,,, да бъдат преотреждани с ПУП-ПРЗ, по реда на глава седма, раздел IV от ЗУТ се публикува настоящата обява с цел ,,обществено обсъждане,, на намерението на община Белово да се преотредят имотите за ,,курортно - реакреационни дейности,, . Към обявата се прилагат и скици на имотите от КК ,,Чаира,,

Дирекция,,СА,,  - Община Белово

 

Скици ,,озеленяване,, Чаира - ИЗТЕГЛИ