КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Протокол от публично обсъждане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз, на сметките за чужди средства на община Белово за 2020 година и отчета на дълга на община Белово към 31.12.2020 г.

 

Документи:

Протокол - Изтегли