КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Съобщения на основание § 4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ до заинтересовани лица, за издадени заповеди за възстановено право на собственост върху новообразувани имоти извън строителните граници, в местност "Горен друм - Друма" з-ще с.Момина клисура.

Документи:

Събощения по параграф 4 - Изтегли