КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

На 01.02.2013 г. стартира проект "Подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение в община Белово" .
Проектът е на стойност 244 204.08 лв. и се финансира по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г., схема на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.01.04 „Помощ в дома”, финансирана от Европейски Социален Фонд и Република България.

Срокът за изпълнение на договора е 15 месеца.

Свали тук