КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

На 22.02.2013 г. изтече срока за прием на заявления на кандидатите за ползване на социалната услуга „Социален асистент, личен асистент, домашен помощник“ по проект „Подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение в община Белово“, BG051PO0001-5.1.04-0016-C0001, ОП „РЧР“, схема за безвъзмездна финансова помощ „Помощ в дома“.

В звеното за администриране на прокта постъпиха 190 заявления на кандидати от цялата община. На 25.02.2013 г. всички заявления баха предадени на Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Септември за извършване на оценка на потребностите. Съгласно Методика за извършване на оценка на потребностите на кандидатите, утвърдена с Заповед на Изпълнителния директор на АСП срока за извършване на оценката е 15 работни дни и започва да тече от днес.
СПИСЪК НА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА
„СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ / ЛИЧЕН АСИСТЕНТ / ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“

Свали тук