КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Община Белово стартира изпълнението на проект „Модернизация на общинска образователна инфраструктура чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в Община Белово – СОУ АЛ. Иванов – Чапай”. Договор BG 161РО001/1.1-09/2010/031. Проекта се осъществява по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и се предвижда да бъде осъществен за период от 18 месеца, начало: 28.03.2012 г., край: 28.09.2013 г.

Общата стойност на проекта възлиза на 588 673,16 лв., от които 85% са безвъзмездна помощ по програмата, а 15% са осигурени от националния бюджет и Община Белово.

На 04.10.2012 г. в мултифункционалната зала на Община Белово се проведе пресконференция във връзка с изпълнението на проекта.
На пресконференцията присъстваха представители от Общината, както и представители от фирамата-изпълнител на дейностите по публичност и визуализация на проекта.
На пресконференцията бяха представени целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта, който е насочен към подобряване на енергийните характеристики на сградата на училището и осигуряване на адекватна на съвременните изисквания образователна инфраструктура. Това ще се осъществи чрез предвидените по проека мерки за енергийна ефективност в сградата на СОУ «Ал. Иванов – Чапай»-гр. Белово. Предвидените дейности включват: монтиране на дограма - общо 503 кв.м., полагане на топлоизолация и фасадна минерална мазилка -1569 кв.м., доставка и монтаж на комбинирана горелка, работеща на нафта и/или природен газ.
Предвидените мерки целят намаление на  годишното потребление на енергия, свързано със спестяване на средства за подпръжка на СОУ „Александър Иванов – Чапай” гр. Белово, както и осигуряване на санитарно–хигиенните норми за топлинен комфорт, свързани с подобряването на средата за провеждане на учебния процес.
На този етап са извършени следните дейности:
- Сформиран e екип по проекта, одобрен от Управляващия орган;
- Общината приключи процедура за избор на консултант за подготовка на тръжни документи;
- Предстояща процедура за избор на изпълнител на СМР;
- Изработена е информационна табела за информиране на обществеността за проекта и финансовия принос на Европейския Съюз.
Този документ е създаден в рамките на проект „Модернизация на общинска образователна инфраструктура чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в Община Белово – СОУ АЛ. Иванов – Чапай”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
Обратно към преглед на категорията   Обратно към преглед на новините