КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Община Белово стартира изпълнението на проект „Укрепване на коритото и брега на река Марица в землището на гр. Белово участък при фирма „Импрегнация 2000””, Договор BG161PO001/1.4-06/2010/043. Проекта се осъществява по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и се предвижда да бъде осъществен през периода 16.03.2012 - 16.12.2013 г.
Общата стойност на проекта възлиза на 982 289,11 лв., от които 85% са безвъзмездна помощ по програмата, а 15% са осигурени от националния бюджет и Община Белово.


На 04.10.2012 г. в мултифункционалната зала на Община Белово се проведе пресконференция във връзка с изпълнението на проекта.
На пресконференцията присъстваха представители от Общината, както и представители от фирамата, спечелила обществена поръчка за изпълнение на дейностите по публичност и визуализация на проекта.
На брифинга бяха представени целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта, който е насочен към подобряване на градската среда и жизнените условия на град Белово. Предвидени са редица мерки за превенция на риска от наводнения, в това число, стабилизиране и укрепване на четири броя участъци на десния бряг на река Марица с приблизителна дължина 500 м. Предвижда се също проектиране и изграждане на четири броя дънни прагове за стабилизиране и преустановяване на деформации на речното корито. Заложени са още дейности като изграждане на подпорни стени, обратни насипи, монтаж на система «Terramesh”.
Предвидените дейности пряко ще допринесат за предпазването на градa от наводнения, нанасяне на материални щети, както и ще подпомогне социално-икономическото развитие и благоприятния екологичен статус в община Белово.
На този етап са извършени следните дейности:
- Сформиран e екип по проекта, одобрен от Управляващия орган;
- Общината приключи процедура за избор на консултант за подготовка на тръжни документи;
- Приключена е процедура за авторски и строителен надзор;
- Предстояща процедура за изпълнител на СМР;
- Изработена е информационна табела за информиране на обществеността за проекта и финансовия принос на Европейския Съюз.
Реализацията на проекта ще допринесе за подобряване качеството на живот на населението на гр. Белово, опазване на тяхното имущество, както и на имуществото на предприятието ИМПРЕГНАЦИЯ 2000. Ще създаде предпоставки за сигурност в бъдещите инвестициите, развитието на туризма и културното наследство.
Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на коритото и брега на река Марица в землището на гр. Белово участък при фирма „Импрегнация 2000””, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.