КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Община Белово спечели  проект за предоставяне на социална услуга "Обществена трапезария", финансиран от Министерството на труда и социалната политика, Фонд "Социална закрила".  На 01.07.2013 година Кмета на община Белово – инж.Костадин Варев е поканен да подпише договор по проекта,  като дейностите по реализирането му ще започнат от 15.07.2013 година до 31.12.2013 година.

От услугата в Община Белово ще се възползват общо 70 потребителя, които отговарят на условията за целева група по проекта: лица / деца и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, членове на  многодетни семейства, сираци, самотни родители, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст/; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудовата дейност и скитащи и бездомни деца и лица. Желаещите да ползват услугата ще подават заявления в сградата на община Белово от 01.07-2013 година до 05.07.2013 година. 

Комисия, определена със Заповед на Кмета на Общината, включваща представители от общинска администрация – Белово, Общински съвет – Белово и Дирекция "Социално подпомагане" – Септември  ще извърши подбор на лицата подали заявления за ползване на социалната услуга "Обществена трапезария", съгласно Методика за обхват, ред и условия за финансиране на проектни предложения за разкриване на "Обществени трапезарии" в срок до 10.07.2013 година.

В периода до 31 декември 2013г. всеки работен ден, на одобрените потребителите ще им бъде предоставян топъл обяд, включващ: супа, основно ястие и хляб. Живеещите на територията на град Белово лица ще получават обяда си в сградата на Домашен социален патронаж. На лицата живеещи в останалите населени места храната ще бъде доставяна на място по домовете с транспорт, осигурен от община Белово.