КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

От 08.07.2013 община Белово стартира прием на заявления за издаване на карти за паркиране на хора с трайни увреждания по реда на Наредбата за издаване на "Карти за паркиране на хора с увреждания", приета с Решение №404/31.05.2013 г. на Общинския съвет - Белово, по предложение на Кмета на община Белово – инж. Костадин Варев.

Инициативата от страна на Общинска администрация е на основание - чл. 99 "А" от Закона за движението по пътищата, регламинтираща възможността  общините да издават  "Карти за паркиране на хора с увреждания". Картите ще се издават на хора с увреждания с 50% и над 50% намалена трудоспособност. Те ще могат да паркират безплатно на обозначени за тази цел места във всички населени места в България и всички страни членки на Европейския съюз. Всички правоимащи могат да подават заявление за издаване на "Карти за паркиране на хора с увреждания" в сгадата на общинска администрация - Белово. Заявлението е по образец, а лицата трябва да приложат  лична карта – копие и оригинал за справка , оригинал и копие от решение на ТЕЛК /или НЕЛК/ за освидетелстване, актуална цветна снимка с размери 3 на 4 см. Услугата е безплатна и се извършва в срок от 14 дни, считано от датата на подаване на заявлението. Издадената карта ще е с валидност на срока на експертното решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК.