Дирекция "Бюро по труда" Септември информира клиентите си, че поради усложнената епидемична обстановка за месеците ноември и декември 2020г. на регистрираните безработни лица се предоставя възможност да проведат планираната среща в изпълнение на индивидуалния им план за действие дистанционно като се свържат с трудовия си посредник, вместо да посещават бюрото по труда. За целта е необходимо до датата, посочена в регистрационната им карта, безработните лица да се свържат с трудовия си посредник, за да отчетат възложената им стъпка от плана за действие и набележат следваща, в съответствие с актуалната ситуация и възможностите за намиране на работа. Безработните лица могат да се обадят от личния си телефонен номер (или посочения при регистрация в ДБТ), да изпратят съобщение по електрона поща (от личен/подаден при регистрация електронен адрес) или чрез профила си в модул "Личностен профил на търсещо работа лице".

ЗАПОВЕД
№ РД-07-106/06.11.2020г.
гр. Пазарджик

На основание чл.37 ж,ал.4 от ЗСПЗЗ във връзка чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ:

ЗАПОВЯДВАМ:

НАЗНАЧАВАМ комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи пасища, мери и ливади в землището на с.Сестримо, община Белово за календарната 2021г. в състав:

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА
БЕЛОВО

ОТНОСНО: Гроздоберна кампания 2020г.

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО КМЕТ,

Във връзка с гроздоберната кампания 2020г. Ви напомняме, че съгласно чл.8 на Регламент 436/2009г всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2020г. Същите трябва да бъдат подадени в два екземпляра в офиса на ТЗ на ИАЛВ гр. Пловдив.

З А П О В Е Д
№ 379/30.10.2020г.
гр. Белово

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси

ОПРЕДЕЛЯМ:

I. Границите на районите, в които ще се извършва събирането и извозването на битови отпадъци, както и честотата на сметосъбирането и сметоизвозване през 2021 г.:

"В и К - Белово" ООД гр.Белово уведомява жителите на с. Момина Клисура, че поради извършване на ремонтна дейност във ВЕЦ "Момина Клисура" и наложилото се източване на водата от изравнител "Сестримо", от 29.10.2020г. (Четвъртък), ще бъде въведен режим на водоподаването за с. Момина Клисура за период от 10 дни. Водоподаване няма да има от 22.00 до 06.00ч.

При евентуална промяна жителите ще бъдат уведомени.

О Б Я В Л Е Н И Е

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември; участък Ихтиман - Септември", в землището на село Сестримо, община Белово, област Пазарджик, подробно описани в Решение № 727 на Министерския съвет от 2020 г.

Инвестиционно предложение (ИП): "Аварийно укрепване на десен и среден устой на мост за "Дунева махала" и изграждане на подпорни стени на десен и ляв бряг на река Марица в с.Момина Клисура, общ.Белово, обл.Пазарджик, внесено с уведомление с вх.№ ПД-01-565/08.10.2020г."