УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обсъждане на проектите за поемане на дългосрочен общински дълг на община Белово, Общинската администрация кани местната общност на ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА БЕЛОВО в размер до 150 000лв. със срок на погасяване 60 месеца. Финансираща институция: Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”. Този дълг ще бъде за финансиране на инвестиционен проект:„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Общинска администрация”.

Проектът е на обща стойност до 150 000 лв. и със срок на изпълнение до 01.05.2013г. , като включва мерки за енергийна ефективност за сградата  на Общинска администрация: подмяна на дограма, саниране на фасади и други дейности, предвидени в доклада за енергийна ефективност. При внедряване на мерките ще се постигне спестявания в размер на 46,54% , представляващи 163 019 kWh/y и годишна икономия на средства до  16 000лв.. Ще се намали годишно енергийното потребление в сградата, както и разходите за отопление. Източници за погасяване на дълга – собствени средства на община Белово. Начин на обезпечаване – учредяване на особен залог на вземания върху бъдещите собствени приходи или вземания и изравнителна субсидия по сметки на общината. Общественото обсъждане ще се проведе на 08.08.2012 г. от 09,30 часа в сградата на община Белово - заседателната зала на Общинския съвет, ул.Орфей”№4а.
С уважение,
инж.Костадин Варев
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО