На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.4, ал.1 от Наредбата за условия и реда за провеждане на обсъждане на проектите за  поемане на дългосрочен общински дълг на община Белово, Общинска администрация кани местната общност на Обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Белово в размер до 600 000лв. със срок на погасяване до 16 месеца.

Финансираща институция ФОНД,, ФЛАГ,,. Този дълг ще бъде за финансиране на инвестиционен проект : „Укрепване на коритото и брега на река Марица в землището на гр. Белово участък при фирма „Импрегнация 2000” по ДБФП BG161PO001/1.4-06/2010/043, финансиран от Оперативна Програма “Регионално развитие”.

Проекта включва стабилизиране и укрепване на четири броя участъци на десния бряг на река Марица. Източници за погасяване на дълга  - собствени средства на община Белово и ДБФП BG161PO001/1.4-06/2010/043. 

Начин на обезпечаване – запис на заповед и Решение на общински съвет Белово, изравнителна субсидия по сметка на община Белово.


Общественото обсъждане ще се проведе на 14.09.2012год. от 9,00 часа в сградата на община Белово – заседателна зала на Общински съвет , ул. Офрей 4а.

Инж. Костадин Варев
Кмет на Община Белово