Съгласно Заповед №.616/13.12.2012г , на кмета на община Белово инж.Костадин Варев е открита процедура по набирането на предложения за съставянето на проект на бюджета на общината за 2013година .Заповедта е издадена в изпълнение на утвърден бюджетен календар.
Кметовете , ръководителите и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити,звената на бюджетна издръжка и служители на общинска администрация в срок до 05.01.2013 г следва да представят предложенията си на информационното гише в общинска администрация гр.Белово .
Всички граждани и институции могат да направят своите предложения в срок до 10.01.2013 г в поставената за целта кутия на информационното гише в деловодството на общинска администрация град Белово .
По този начин се осигурява максимална публичност и прозрачност при разработването на параметрите по бюджет 2013 на община Белово .