КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Белово.

Проект на Наредба за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Белово.