КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО
Заглавие Документи
Резултати от конкурс
Списък за дата, място и час на решаване на теста за Директор на ЦПЛР
Правила за провеждане на конкурс за Директор на ЦПЛР
Обявление относно онкурс за длъжността „Директор” на Център за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс Белово
Формуляр за окончателните резултати на кандидатите - Приложение № 8 към чл.43, ал.2
Система за определяне на резултатите и минималния резултат при който кандидатите се допускат до интервю за назначаване на държавен служител на длъжността старши експерт "Човешки ресурси и секретар на кмета"
Списък за датата, мястото и часа на решаване на теста за длъжността старши експерт "Човешки ресурси и секретар на кмета" в Община Белово
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността старши експерт "Човешки ресурси и секретар на кмета" в Община Белово
Обява за длъжността "Медицинска сестра" в ДГ "Щурче" град Белово
Обявление относно конкурс за длъжността старши експерт "Човешки ресурси и секретар на кмета"
Приложение №8 към чл. 43, ал. 2 - Формуляр за окончателните резултати на кандидатите
Уведомление АО-1000 / 01.06.2020г. относно допуснатите кандидати до конкурс
Система за определяне на резултатите и минималния резултат при който кандидатите се допускат до интервю за назначаване на държавен служител на длъжността "Юрисконсулт"
Уведомление за отлагане на процедура за провеждане на конкурс за длъжността "Юрисконсулт" в Община Белово
Списък за датата, мястото и часа на решаване на теста за длъжността "Юрисконсулт" в Община Белово
Списък на допуснатите кандидати за позиция "Юрисконсулт"
Обявление относно: Конкурс за назначаване на Юристконсулт, 1 /една/ щатна бройка в Общинска администрация - гр. Белово
Протокол № 1 / 19.08.2019 г. на конкурса за заемане длъжността "Директор" на Исторически музей гр. Белово
Ръководител - Проект "Активно включване" - Дата за приемане на документи: от 16.05.2017 г. до 17:00 часа на 22.05.2017 г
Обявление - Директор
Обявление - Юрист
СПИСЪК на допуснатите кандидати за позиция Директор
СПИСЪК на допуснатите кандидати за позиция Юрисконсулт
Окончателни резултани за длъжност Директор дирекция
Окончателни резултани за длъжност Юрисконсулт
Община Белово търси да назначи служител по реда на КТ - Крайна дата за приемане на документи до 17:00 часа на 30.11.2016 г