КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Покана за избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения по проект "Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция на лица в неравностойно положение и техните семейства в община Белово",  Схема за безвъзмездна финансова помощ "Активно включване" по Оперативна програма развитие на човешките ресурси, договор за БФП № BG05M9OP001-2.005-0117– С01.


Срок за подаване на оферти до 09.11.2017 год. до 17,00 часа

Документи:

Документи - Обучения / 02.11.2017 г. / - Изтегли