КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Договаряне без обявление по ЗОП

Организиране и провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация

Покана за избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения по проект "Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция на лица в неравностойно положение и техните семейства в община Белово",  Схема за безвъзмездна финансова помощ "Активно включване" по Оперативна програма развитие на човешките ресурси, договор за БФП № BG05M9OP001-2.005-0117– С01.

Срок за подаване на оферти до 21.11.2017 год. до 17,00 часа

Покана за избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения по проект "Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция на лица в неравностойно положение и техните семейства в община Белово",  Схема за безвъзмездна финансова помощ "Активно включване" по Оперативна програма развитие на човешките ресурси, договор за БФП № BG05M9OP001-2.005-0117– С01.

Допълнително СМР към проект "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа - село Сестримо, община Белово"

Допълнително СМР към проект "Изграждане на спортно съоръжение, места за отдих, спорт и развлечение находящ се в имот с индентификатор 03592.502.1628, УПИ VII , от кв. 56 по плана на гр.Белово, Община Белово, обл. Пазарджик" ID 670794

Допълнително СМР за Създаване на Център за временни изложения с тусистическа цел за предоставяне и експониране на местното културно наследство на община Белово в УПИ - VI - пл. Освобождение" в гр. Белово ID: 667257

Допълнително СМР за обект "Енергийно - ефективна реконструкция на читалище "Св. Св. Кирил и Методий" ID: 665652

Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор по проект "Създаване на Център за временни изложения с туристическа цел по пешеходна улица от о.т. 160 до о.т. 189 в град Белово" ID: 00112-2015-0003