На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.65, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и конкретните правомощи на кмета в изпълнение на Решение № 260 от 15.11.2016 год. и в изпълнение на Решение № 328 от 27.01.2017 год. на Общински съвет – Белово и в изпълнение на заповед № 48 от 24.02.2017 год.на кмета на община Белово.

Наоснование чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 86 от 30.06.2016 год. на Общински съвет –Белово и в изпълнение на заповед № 563 от 18.12.2016 год.на кмета на община Белово.

На основание Заповед № 465 от 21.10.2016 г. на Кмета на Община Белово, област Пазарджик, се обявява публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот, публична общинска собственост, съгл. АПОС № 5707 от 16.02.2015 г., представляващ помещение – стая, с площ 14.00 кв.м., предназначение: за дентална помощ, находящ се на първи етаж от ляво на „Библиотека”, заедно с правото за общо ползване на санитерен възел, чакалня и др., находяща се в УПИ ІІІ-131 „За кметство”, кв. 15 по ПУП на с. Аканджиево.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 37от ЗОС,чл. 50 и следващите от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решения №215-247 от 26.09.2016 г. на Общински съвет гр. Беловои Заповед № 459 от 17.10.2016 г. на Кмета на община Белово.

На основание чл.7, ал.1, т.1 от Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Белово, приета с Решение № 199/ 15.05.2005 год. и във връзка със Заповед № 446 от 05.10.2016 год. на кмета на община Белово.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 86 от 30.06.2016 год. на Общински съвет –Белово и в изпълнение на заповед № 447 от 05.10.2016 год.на кмета на община Белово.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 85 от 30.06.2016 год. на Общински съвет –Белово и в изпълнение на Заповед № 445 от 05.10.2016 год.на кмета на община Белово.

На основание чл.14, ал.7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово конкретните правомощия на кмета и в изпълнение на Решение № 75 от 31.05.2016 г. на Общински съвет - Белово.