На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, в изпълнение на Решение № 328 от 27.01.2017 год. и Решение № 425 от 28.07.2017 г. на Общински съвет гр. Белово и Заповед № 304 от 28.08.2017 год. на кмета на община Белово.

На основание чл.14, ал.1 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и в изпълнение на Заповед № 214 от 23.06.2017 г. на кмета на община Белово.

На основание чл.14, ал.1 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и в изпълнение на Заповед № 213 от 23.06.2017 г. на кмета на община Белово.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета,  в изпълнение на Решение № 328 от 27.01.2017 год. и Решение  № 388 от 29.05.2017 г.и на Общински съвет гр. Белово и Заповед № 212 от 23.06.2017 г.на кмета на община Белово.

Наоснование чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета,  в изпълнение на Решение № 158 от 28.07.2016 год. и Решение № 328 от 27.01.2017 год. на Общински съвет – Белово и съгласно Заповед № 191 от 06.06.2017 год.на кмета на община Белово.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, в изпълнение на Решение № 328 от 27.01.2017 год., Решение № 353 от 31.03.2017 г. на Общински съвет Белово и Заповед № 162 от 10.05.2017 год. на Кмета на община Белово.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета,  в изпълнение на Решение № 328 от 27.01.2017 год. и  Решение № 357 от 31.03.2017 г. на Общински съвет гр. Белово,съгласноЗаповед № 160 от 05.05.2017 год.на кмета на община Белово.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.68 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество в Община Белово и конкретните правомощия на Кмета и във връзка със Заповед № 126 от 12.04.2017 година на Кмета на Обшина Белово относно обявен за продажба чрез явен публичен търг за недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03592.503.1688.4.1 по КККР на гр. Белово.