Наоснование чл. 7,ал. 1, т. 1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Белово и в изпълнение Заповед №  223от 10.08.2015г. на кмета на община Белово

На основание чл.14, ал.7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Беловои в изпълнение Заповед №  146 от 02.06.2015 г. на кмета на община Белово обявява публичен търг с явно наддаване.

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, във връзка с Решение№ 826 от 30.04.2015 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  145 от 02.06.2015 г. на кмета на община Белово обявява публичен търг с явно наддаване.

На основание чл.14, ал.7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Беловои в изпълнение Заповед №  147от 02.06.2015 г. на кмета на община Белово обявява публичен търг с явно наддаване.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на Кмета, във връзка с Решение № 710 от 12.09.2014г. на Общински съвет Белово и Заповед № 44/ 27.02.2015 година, на основание Доклад от членове на комисията по провеждане на търга от 20.03.2015 година, във връзка с чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35 и чл.99, т.2 от АПК и чл.67 и чл.68 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на Кмета,

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение №  374 от 29.03.2013 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  27 от 09.02.2015 г. на кмета на община Белово

Наоснование чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2от ЗОС,чл. 18, ал. 1 и чл. 65от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кметаи в изпълнение Заповед №  646 от 15.12.2014 г. на кмета на община Белово обявява публичен търг с явно наддаване:

 

Документ:

Обява изтегли