Наоснование чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение№  855 от 26.06.2015 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  226 от 14.08.2015 г. на кмета на община Белово

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение№  866от 26.06.2015г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  236от 14.08.2015г. на кмета на община Белово

Наоснование чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение№  859 от 26.06.2015 г. на Общински съвет гр. Беловои в изпълнение Заповед №  229 от 14.08.2015 г. на кмета на община Белово

Наоснование чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение№  857 от 26.06.2015 г. на Общински съвет гр. Беловои в изпълнение Заповед №  228 от 14.08.2015 г. на кмета на община Белово

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета,Решение№  858от 26.06.2015г. на Общински съвет гр. Беловои в изпълнение Заповед №  221от 06.08.2015г. на кмета на община Белово

Наоснование чл. 7,ал. 1, т. 1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Белово и в изпълнение Заповед №  223от 10.08.2015г. на кмета на община Белово

На основание чл.14, ал.7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Беловои в изпълнение Заповед №  146 от 02.06.2015 г. на кмета на община Белово обявява публичен търг с явно наддаване.

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, във връзка с Решение№ 826 от 30.04.2015 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  145 от 02.06.2015 г. на кмета на община Белово обявява публичен търг с явно наддаване.