На основание чл.14, ал.7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Беловои в изпълнение Заповед №  367 от 08.10.2015 г. на кмета на община Белово

На основание чл.14, ал.7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Беловои в изпълнение Заповед №  370 от 08.10.2015 г. на кмета на община Белово

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение №  885 от 10.07.2015 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  364 от 05.10.2015 г. на кмета на община Белово

На основание чл. 68 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета и във връзка с протокол от насрочения за провеждане на 30.09.2015 г. публичен търг за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, описан в Решение № 901 от 30.07.2015 г. на Общински съвет – Белово и в изпълнение Заповед №  358 от 02.10.2015 г. на кмета на община Белово

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение №  886 от 10.07.2015 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  362 от 05.10.2015 г. на кмета на община Белово

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение №  888 от 10.07.2015 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  361 от 05.10.2015 г. на кмета на община Белово

Наоснование чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение№  903 от 30.07.2015 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  291 от 09.09.2015 г. на кмета на община Белово

Наоснование чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение№  900 от 30.07.2015 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  290 от 09.09.2015 г. на кмета на община Белово