На основание чл.14, ал.7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Беловои в изпълнение Заповед №  116от 01.04.2016г. на кмета на община Белово

На основание чл.7, ал.1, т.1 от Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Белово, приета с Решение № 199/ 15.05.2005 год.  в изпълнение на Заповед № 34 от 25.01.2016 г. на кмета на община Белово.

На основание Заповед № 30/22.01.2016г. на Кмета на Община Белово,област Пазарджик, обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на имоти, публична общинска собственост, както следва:

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета,Решение№  868 от 26.06.2015 г. на Общински съвет гр. Беловои в изпълнение Заповед №  18 от 11.01.2016 г. на кмета на община Белово.

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета,Решение№  867 от 26.06.2015 г. на Общински съвет гр. Беловои в изпълнение Заповед №  19 от 11.01.2016 г. на кмета на община Белово.

          На основание чл.7, ал.1, т.1 от Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Белово, приета с Решение № 199/ 15.05.2005 год.  в изпълнение на Заповед № 17 от 11.01.2016 г. на кмета на община Белово.

Наоснование чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение№  881от 26.06.2015 г. на Общински съвет гр. Беловои в изпълнение Заповед №  485 от 14.12.2015 г. на кмета на община Белово.

На основание чл.14, ал.1 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл.20, ал.1 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и в изпълнение Заповед №  453 от 27.11.2015 г. на кмета на община Белово.