На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 37от ЗОС,чл. 50 и следващите от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решения №215-247 от 26.09.2016 г. на Общински съвет гр. Беловои Заповед № 459 от 17.10.2016 г. на Кмета на община Белово.

На основание чл.7, ал.1, т.1 от Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Белово, приета с Решение № 199/ 15.05.2005 год. и във връзка със Заповед № 446 от 05.10.2016 год. на кмета на община Белово.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 86 от 30.06.2016 год. на Общински съвет –Белово и в изпълнение на заповед № 447 от 05.10.2016 год.на кмета на община Белово.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 85 от 30.06.2016 год. на Общински съвет –Белово и в изпълнение на Заповед № 445 от 05.10.2016 год.на кмета на община Белово.

На основание чл.14, ал.7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово конкретните правомощия на кмета и в изпълнение на Решение № 75 от 31.05.2016 г. на Общински съвет - Белово.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 141 от 28.07.2016 год. на Общински съвет –Белово и в изпълнение на заповед № 365 от 07.09.2016 год.на кмета на община Белово.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 142 от 28.07.2016 год. на Общински съвет –Белово и в изпълнение на заповед № 364 от 07.09.2016 год.на кмета на община Белово.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 143 от 28.07.2016 год. на Общински съвет –Белово и в изпълнение на заповед № 363 от 07.09.2016 год.на кмета на община Белово.