На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета,Решение№  868 от 26.06.2015 г. на Общински съвет гр. Беловои в изпълнение Заповед №  18 от 11.01.2016 г. на кмета на община Белово.

 

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ-общ.,находящ се в кв. 45 по ПУП на с. Аканджиево с площ на имота 468кв.м.- незастроен, при граници и съседи:на север с УПИ V-общ., на изток с улица, на юг с УПИ VIІ – общ. и на запад с УПИ ІХ-общ.

 Имотът е актуван с АЧОС № 523 от 07.03.2011 г.

            1. Начална тръжна цена –1 808 лв.(хиляда осемстотин и осем лв.) без ДДС.

            2. Търгът да се проведе на 03.02.2016 г. от 14.30 часа в сградата на община Белово, ет. 4.                                                

            3. Размерът на депозита за участие в търга е 1000 лв.(хиляда лв.) внесен в Банка ДСК Белово по сметка BG79STSA93003305728210 BICкод на банкатаSTSA BGSFили в касата на Общината до 16.30 часа на 02.02.2016 г.

            4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16.30 часа на 02.02.2016 г. в деловодството на Общината.

            5. Цената на тръжната документация е в размер на 50лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от касата на Общината/ет.1/ до 16.30 часа на 02.02.2016 г.

Документ:

Обява публичен търг УПИ VI - Изтегли

 

 

ОБЩИНА БЕЛОВО