На основание чл.14, ал.7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Беловои в изпълнение Заповед №  456 от 27.11.2015 г. на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на част от имот, публична общинска собственост, съгл. АПОС № 59/04.07.2000 г., представляваща помещение с площ 20 кв.м., с предназначение кабинет за извънболнична медицинска помощ заедно с правото за общо ползване на санитерен възел, чакалня и др., находящ се в УПИ ХХІ, кв. 20 по ПУП на с. Голямо Белово.
2. Начална месечна наемна цена - 1.37 лв./кв.м (един лв. и 37 ст.) без ДДС.
4. Търгът да се проведе от 15.30 ч. на 22.12.2015 г. в сградата на Община Белово, гр.Белово, ул.”Орфей”, № 4а, ет.4 в заседателната зала на ОбС.
5. Размерът на депозита за участие в търга е 100 лв.(сто лв.), внесен в Банка ДСК Белово по сметка BG79STSA93003305728210, BIC код на банката STSA BGSF или в касата на Общината до 16.30 часа на 21.12.2015 г.
6. Кандидатите /физически и юридически лица регистрирани по Търговския закон/ за участие в търга подават писменно заявление по образец в деловодството на общината, ет.1, Информационен център в срок до 16.30 ч. на 21.12.2015 год.
7. Цената на един комплект тръжната документация е 50 лв.(петдесет лв.) без ДДС. Същата се закупува от касата на отдел ”СБМДТ”, ет.1, след издаване на фактура в стаята на същият отдел на ет.2, в срок до 16.30 ч. на 21.12.2015г.
 

ОБЩИНА БЕЛОВО