На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение№ 877 от 26.06.2015 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  245 от 17.08.2015 г. на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 03592.503.1685 с площ 776 кв.м. и НТП – за търговски обект, комплекс по КККР на Белово, при граници и съседи: 03592.503.1684, 03592.503.1687 и 03592.503.9554. Имотът е актуван с АЧОС № 5804 от 20.04.2015г.

Документ:

Публичен търг ПИ с идентификатор 03592.503.1685 - Изтегли