На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение№  870 от 26.06.2015 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  251 от 17.08.2015 г. на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 03592.503.1867 с площ 2 346 кв.м. и НТП – за търговски обект, комплекс, ведно с построената в него сграда с идентификатор 03592.503.1867.2 – едноетажна със ЗП – 29 кв.м. и предназначение за др. вид обществена сграда, при граници и съседи на поземления имот 03592.503.1816 и 03592.503.9549 по КККР на Белово. Имотът е актуван с АЧОС № 4010 от 17.12.2012 г. поправен с АЧОС № 4613 от 22.08.2013 г.

Документ:

Публичен търг ПИ с идентификатор 03592.503.1867 - Изтегли