На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение№  866от 26.06.2015г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  236от 14.08.2015г. на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ ХVІ,находящ се в кв. 40 по ПУП на с. Аканджиево с площ на имота 810кв.м. - незастроен, при граници и съседи:на север с УПИ XV, на изток и юг с улица с о.т. 124-128 и на запад с УПИ ХIV.

 

Документ:

Публичен търг УПИ ХVІ - Изтегли