Наоснование чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение№  859 от 26.06.2015 г. на Общински съвет гр. Беловои в изпълнение Заповед №  229 от 14.08.2015 г. на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ І-Търговия и услуги,находящ се в кв. 17а по ПУП на с. Момина Клисура с площ на имота 780кв.м. - незастроен, при граници и съседи:на североизтокс улица с о.т. 80-81, на югоизток с край на регулация, на югозапад и северозападс озеленяване.

 Имотът е актуван с АЧОС № 4614 от 27.08.2013 г.

Документ:

Публичен търг УПИ І -Търговия и услуги - Изтегли