На основание чл.14, ал.7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Беловои в изпълнение Заповед №  146 от 02.06.2015 г. на кмета на община Белово обявява публичен търг с явно наддаване.

Документ:

Публичен търг - Изтегли