На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение №  374 от 29.03.2013 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  27 от 09.02.2015 г. на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХХІ-Търговия и услуги”, находящ се в кв. 33 по ПУП на с. Габровицас площ на имота 34кв.м., при граници и съседи:на север с р. Габровска, на изток с улица, на югс УПИ І-Училище и на запад с УПИ І-Училище. Имотът е актуван с АЧОС № 4057 от 15.01.2013 г.

         1. Начална тръжна цена –186 лв.(сто осемдесет и шест лв.) без ДДС.

         2. Търгът да се проведе на 27.02.2015 г. от 14.30 часа в сградата на община Белово, ет. 4.                

3. Размерът на депозита за участие в търга е 100 лв.(сто лв.) внесен в Банка ДСК Белово по сметка BG79STSA93003305728210 BICкод на банката STSABGSFдо 17.00 часа на 26.02.2015 г.

         4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 17 часа на 26.02.2015 г. в деловодството на Общината.

         5. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от касата на Общината/ет.1/ до 17 часа на 26.02.2015 г.

ОБЩИНА БЕЛОВО

 

п.к.4470, гр.Белово,ул. ”Орфей” № 4 A, тел. 03581/ 27 73; fax: 0358 / 27 70, Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.