Наоснование чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2от ЗОС,чл. 18, ал. 1 и чл. 65от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кметаи в изпълнение Заповед №  646 от 15.12.2014 г. на кмета на община Белово обявява публичен търг с явно наддаване:

 

Документ:

Обява изтегли