Наоснование чл. 7,ал. 1, т. 1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Белово и в изпълнение Заповед №  281 от 05.06.2014 г. на кмета на община Белово


О Б Я В Я В А
КОНКУРС ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕРЕН


Общинска собственост за поставяне на преместваемо съоръжение за търговия и услуги на закрито, съгласно разработена схема № 217/27.10.1999г. находящ се в ПИ с идентификатор 03592.502.2107 по КККР на гр. Белово. Площта на терена е 20 кв.м.
         1.1. Предназначение на терена: за търговия и услуги на закрито.
         1.2. Срок за ползване: една година.
         1.3. Начална месечна такса -  2,00 лв. /два лева /  за 1 кв.м. без ДДС.
         2. До участие в конкурса се допускат физически лица, физически/ЕТ/ и юридически лица. Кандидатите да представят в деловодството на Община Белово писменно предложение - при запазване предназначението на терена със следните критерии за оценка:
               2.1. Предложена цена: за 2,00 лв. – 40 т., за всеки следващи 0,10 лв. по 5т.
               2.2. Извършване на инвестиции: за 1000.00 лв.- 25 точки, а за всеки следващи 100,00 лв. – по 5 т.
               2.3. Създаване на работни места: за едно работно място-10 точки, а за всяко допълнително работно място – по 5 т.
               2.4. Опазване и възстановяване на околната среда: 10 точки
               2.5. Естетически вид на преместваемото съоръжение: 15 точки
        3. Конкурсът да се проведе на 30.06.2014 год. от 14.00 ч., в малката заседателна зала на ет. 3, сградата на Община Белово.
         4. Оферти се приемат в деловодството на общината, ет.1, Информационен център, в  срок до 17,00 ч. на  27.06.2014 год.
         5.Утвърждавам конкурсна документация и определям цена на един комплект в размер на 30,00 лв. /тридесет лв./ без ДДС. Същата се закупува от касата на отдел ”СБМДТ”, ет.1, след издаване на фактура  до 17,00 ч. на 27.06.2014 год.


ОБЩИНА БЕЛОВО
Наоснование чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение№  641 от 24.04.2014 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  279 от 05.06.2014 г. на кмета на община Белово


О Б Я В Я В А
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
За продажба чрез на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ:
·   Поземлен имот с идентификатор 03592.1.2165 по КККР на гр. Белово с площ 1 418 кв.м.и  с НТП –нива,  находящ се в м. Крайчинец, при граници и съседи на имота: 03592.1.2253; 03592.1.2164; 03592.1.2176; 03592.1.2175; 03592.1.2174; 03592.1.2173;  и  03592.1.2166. Имотът е предмет на АЧОС № 3174 от 10.10.2012 г.
·   Поземлен имот с идентификатор 03592.1.2162  по КККР на гр. Белово с площ 1336 кв.м.и  с НТП –нива,  находящ се в м. Крайчинец, при граници и съседи на имота: 03592.1.2161; 03592.1.2178; 03592.1.2177; 03592.1.2163 и 03592.1.2253. Имотът е предмет на АЧОС № 3175 от 10.10.2012 г.
1. Обща начална тръжна цена – 450 лв.(четиристотин и петдесет лв.) без ДДС.
            2. Търгът да се проведе на 30.06.2014 г. от 14.30 часа в сградата на община Белово, ет. 3.                                                 .
            3. Размерът на депозита за участие в търга е 450 лв.(четиристотин и петдесет лв.) внесен в Банка ДСК Белово по сметка BG79STSA93003305728210, BICкод на банкатаSTSA BGSFдо 17.00 часа на 27.06.2014 г.
            4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 17 часа на 27.06.2014 г. в деловодството на Общината.
5. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 17.00 часа на 27.06.2014 г.
ОБЩИНА БЕЛОВО
Наоснование чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета,Решение№  638 от 24.04.2014 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  278 от 05.06.2014 г. на кмета на община Белово


О Б Я В Я В А
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
За продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ V1с площ 984 кв.м. – незастроен имот за жилищни нужди, находящ се в кв. 3 по ПУП на с. Сестримо, при граници и съседи на имота: на север УПИ IV1и УПИ XXXVIII1 на община Белово, на изток с улица с о.т.6-4, на юг УПИ VІІ-684 за Детски дом  и на запад с УПИ XXXVI1 на община Белово. Имотът е предмет на АЧОС № 5080/18.02.2014 г.
1. Начална тръжна цена – 4 500 лв.(четири хиляди и петстотин лв.) без ДДС.
            2. Търгът да се проведе на 30.06.2014 г. от 15.00 часа в сградата на община Белово, ет. 3.                                                 .
            3. Размерът на депозита за участие в търга е 450 лв.(четиристотин и петдесет лв.) внесен в Банка ДСК Белово по сметка BG79STSA93003305728210, BICкод на банкатаSTSA BGSFдо 17.00 часа на 27.06.2014 г.
            4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 17 часа на 27.06.2014 г. в деловодството на Общината.
5. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 17.00 часа на 27.06.2014 г.


ОБЩИНА БЕЛОВО
Наоснование чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение№  649 от 24.04.2014 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  280 от 05.06.2014 г. на кмета на община Белово