На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпределение с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, в изпълнение на Решение № 328 от 27.01.2017 г. и Решение № 353 от 31.03.2017 г. на Общински съвет гр. Белово и Заповед № 126 от 12.04.2017 г. на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляваща самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03592.503.1688.4.1 по КККР на гр. Белово, одобрена със Заповед № РД-18-34/20.05.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Белово, кв Малко Белово, ет-1, разположен в сграда с идентификатор 03592.503.1688.4, брой нива на обекта: 1; с площ от 1304.70 кв. метра, при съседи: на същия етаж: няма; под обекта: няма, над обекта: няма, ведно с поземлен имот с идентификатор 03592.503.1688, с площ 15576 кв метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с номер по предходен план: 1688, квартал 77, парцел I, при съседи: 03592.503.9554; 03592.503.9551; 03592.503.1677. Имотът е предмет на АЧОС № 4618 от 01.10.2013 г. и АЧОС № 6159 от 21.02.2017 г. 87960,00 лв. (осемдесет и седем хиляди деветстотин и шестдесет лв.)

1. 1. Налична обща тръжна цена - 293 200 лв. (двеста деветдесет и три хиляди и двеста лв) без ДДС.
2. Търгът да се проведе на 05.05.2017 г. от 13:30 часа в сградата на община Белово, ет.4
3. Размерът на депозита за участие в търга е 87 960 лв.(осемдесет и седем хиляди деветстотин и шестдесет лв.) внесен в "Търговска банка Д" АД по сметка BG45DEMI92403300182442 до 16:30 часа на 04.04.2017 г.
4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16:30 часа на 04.05.2017 г. в деловодството на Общината.
5. Цената на тръжната документация е в размер на 100 лв. (сто лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината /ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2 на Общината до 16:30 часа на 04.05.2017 г.

 

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 13.04.2017 г. / - Изтегли