СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛОВО. Приета с решение № 29 от 03.12.2015 г.

Общинската администрация е обща и специализирана

Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на кмета, в качеството му на орган на изпълнителната власт на общината, като ръководител на съответната администрация; извършва дейности по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица и създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация.

Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на кмета, като орган на изпълнителната власт на територията на общината, свързани с неговата компетентност.

Общата администрация е организирана в следните структурни звена:

 

Описание Брой
1. Обща численост 46 бройки
В т.ч. държавни дейности 43
Дофинансиране 3
2. Структура  
2.1. Кмет на община 1
2.2. Зам.кмет 2
2.3. Секретар 1
2.4. Главен архитект 0,5
2.5. Юрист 1
2.6.Дирекция „Обща администрация" 14,5
 - В т. ч. Директор 1
 - Отдел „Счетоводство и бюджет" 6
 - Отдел „МДТ" 3
 - Отдел „Деловодство, архив, домакин и човешки ресурси" 4,5
2.7.Дирекция „Специализирана администрация" 12
 - В т.ч. Директор 1
 - Отдел „УТ, управление на собствеността и европейски програми" 5
 - Отдел „Хуманитарна политика и ЕСГРАОН" 6
2.8 Кметска администрация 14
 - В т.ч. кметове на кметства 7
 - Специалисти АОН 7