Решение № Относно Файлове

Решение № 134-26.06.2020

Временна комисия за Удостояване посмъртно със званието "Почетен гражданин на град Белово и Общината" г- н Александър Иванов Пипонков – Чапай.

Изтегли

Решение № 133-26.06.2020

Приемане на актуализация на Плана на заседанията на Общински съвет – Белово за 2020г.

Изтегли

Решение № 132-26.06.2020

Отчет за 2019 г. по изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Белово, приета с Решение № 351/ 24.02.2017 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 131-26.06.2020

Информация за готовността на община Белово за кандидатстване по европейски и национални програми.

Изтегли

Решение № 130-26.06.2020

Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот, собственост на община Белово.

Изтегли

Решение № 129-26.06.2020

Приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 128-26.06.2020

Доклад от Спаска Симеонова Кузманова – Директор на Средно училище "Александър Иванов – Чапай" – гр. Белово относно: Осигуряване на равноправен достъп, чрез осигуряване на достъпна архитектурна среда в училището.

Изтегли

Решение № 127-26.06.2020

Приемане на информация от кметовете на кметства в община Белово относно: Честотата и качеството на предлаганото медицинско обслужване.

Изтегли

Решение № 126-26.06.2020

Приемане на Информация за дейността на Клуб на инвалидите през 2019г.

Изтегли

Решение № 125-26.06.2020

Приемане на Информация за дейността на Сдружение "Диабетици" – гр. Белово през 2019г.

Изтегли

Решение № 124-26.06.2020

Приемане на Доклади за дейността на пенсионерските клубове на територията на община Белово за 2019 г., въведени мерки, документи и дейности по спазване на Наредбата за организацията и дейността на клубовете на пенсионера на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 123-26.06.2020

Приемане на годишни отчети на Народните читалища на територията на община Белово за 2019 г.

Изтегли

Решение № 122-26.06.2020

Информация за готовността на "В и К – Белово" ООД за снабдяване с питейна вода на жителите на община Белово през предстоящия летен сезон, Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и отчет за дейността на Дружеството за 2019 г.

Изтегли

Решение № 118-29.05.2020

Наредба за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Белово

Изтегли

Решение № 117-29.05.2020

Отмяна на Наредба за публично – частно партньорство на община Белово

Изтегли

Решение № 116-29.05.2020

План за действие по изпълнението на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово за 2021 година

Изтегли

Решение № 115-29.05.2020

Информация за проекти, изпълнявани през 2019 година, финансирани от Европейски фондове

Изтегли

Решение № 114-29.05.2020

Отчет за дейността на Бюджетна дейност "Домашен социален патронаж" – община Белово за 2019 година

Изтегли

Решение № 113-29.05.2020

Информация за състоянието и тенденциите в образователната система

Изтегли

Решение № 112-29.05.2020

Освобождаване от заплащане на наеми на имоти - общинска собственост

Изтегли

Решение № 111-29.05.2020

Отчет за 2019 г. по изпълнение на Регионалната програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик за 2016 – 2020 г., приета с Решение № 644/ 24.04.2014 г. на Общински съвет – Белово

Изтегли

Решение № 110-29.05.2020

Информация за състоянието на обществено достъпните спортни и детски площадки в населените места на община Белово

Изтегли

Решение № 109-29.05.2020

Определяне на представител на община Белово в общото събрание на акционерите на "МБАЛ – Пазарджик" АД

Изтегли

Решение № 108-29.05.2020

Информация за състоянието на гробищните паркове на територията на община Белово

Изтегли

Решение № 107-29.05.2020

Отчет на кмета на Общината за изпълнение на актовете на ОбС- Белово за второто полугодие на 2019г.

Изтегли

Решение № 106-29.05.2020

Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Мененкьово

Изтегли

Решение № 105-29.05.2020

Отчет на Плана за финансово оздравяване към 31.12.2019 г.

Изтегли

Решение № 104-29.05.2020

Изменение и допълнение на РЕШЕНИЕ № 695/ 29.07.2019 г. за съгласие и определяне на представител на община Белово в органите на управление на "Асоциация по В и К" на обособена територия, обслужвана от "В и К Белово" ООД

Изтегли

Решение № 103-29.05.2020

Приемне на годишен отчет по чл. 12 от Закона за енергийната ефективност

Изтегли

Решение № 102-29.05.2020

Становище за опрощаване на дължими държавни вземания

Изтегли

Решение № 101-29.05.2020

Доклад за извършена дейност на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група - Белово, Септември и Велинград" за 2019 г.

Изтегли

Решение № 100-29.05.2020

Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – с. Дъбравите, община Белово за 2019 г.

Изтегли

Решение № 99-29.05.2020

Отчет – доклад за резултатите от работата през 2019 г. в Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Белово

Изтегли

Решение № 98-29.05.2020

Информация за дейността на Дирекция "Социално подпомагане" – Септември на територията на община Белово за 2019 г.

Изтегли

Решение № 97-29.05.2020

Анализ на пазара на труда и услугите по заетостта през 2019 година в региона на Дирекция "Бюро по труда" – Септември

Изтегли

Решение № 96-29.05.2020

Информация от Директора на ТП "Държавно горско стопанство Белово" – гр. Белово за предоставянето на дърва за огрев на правоимащите лица на територията на община Белово в териториалния обхват на ТП ДГС Белово

Изтегли

Решение № 95-29.05.2020

Отчет – анализ за работата и взаимодействието на Участък – Белово при Районно управление – гр. Септември с Общинска администрация – гр. Белово за 2019 г.

Изтегли

Решение № 94-29.05.2020

Доклад за дейността на Детска градина – с. Сестримо, община Белово

Изтегли

Решение № 93-29.05.2020

Информация относно функциониране и дейност на Детска градина "Щурче" – гр. Белово за учебната 2019/ 2020 г.

Изтегли

Решение № 92-29.05.2020

Доклад – анализ за образователно – възпитателната дейност в Основно училище "Отец Паисий" – с. Мененкьово, община Белово през първи срок на учебната 2019/ 2020 г.

Изтегли

Решение № 91-29.05.2020

Отчет за дейността на Основно училище "Отец Паисий" – с. Сестримо, община Белово през учебната 2019/ 2020 г.

Изтегли

Решение № 90-29.05.2020

Доклад – анализ за дейността на Средно училище "Александър Иванов – Чапай" – гр. Белово за учебната 2018/ 2019 г.

Изтегли

Решение № 89-22.05.2020

Кандидатстване по процедура BG16M1OP002-2.010 "Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14" на Ръководителя на Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. и предварително съгласие за промяна на предназначението на земеделски земи и земи от ДГФ за неземеделски нужди върху засегнати имоти в землищeто на с. Дъбравите във връзка с изпълнението на проект "Рекултивация на депо за твърди отпадъци в землището на село Дъбравите" и определяне на обекта за "Обект от първостепенно значение" по смисъла на ЗУТ и параграф 1,т.6 от ДР на ЗОС

Изтегли

Решение № 88-22.05.2020

Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 84/ 04.05.2020г. на Общински съвет - гр. Белово за Промяна в условията на Договор за кредит 1081/ 27.06.2019 г.

Изтегли

Решение № 87-22.05.2020

Промяна в условията на Договор за кредит 1082/ 27.06.2019 г.

Изтегли

Решение № 86-04.05.2020

Безвъзмездно прехвърляне на държавата на язовир, общинска собственост, на основание параграф 1 и параграф 2 от ЗИД на ЗВ, изм. и доп. ДВ. бр.55 от 3 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр. 61 от 2 Август 2019. и във връзка с постъпило писмо 93- 00 -514/ 13.04.2020 год. на "Монтажи" ЕАД и "ДКК" ЕАД

Изтегли

Решение № 85-04.05.2020

Отмяна на Решение № 62 от 28.02.2020 г. на Общински съвет – Белово , прието с Протокол № 7 от 28.02.2020 г.

Изтегли

Решение № 84-04.05.2020

Промяна в условията на Договор за кредит 1081/ 27.06.2019 г.

Изтегли

Решение № 83-04.05.2020

Проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19 в община Белово", Процедура "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3"; Приоритетна ос: "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", ОП "РЧР"

Изтегли

Решение № 82-04.05.2020

Кандидатстване на община Белово по Целева програма "Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.", Проект "Целево подпомагане с топъл обяд в община Белово."финансиран от Агенция за социално подпомагане.

Изтегли

Решение № 81-17.03.2020

Отлагане провеждането на заседания на Общински съвет – Белово в периода на действие на противоепидемичните мерки – до 29.03.2020 г. с цел – избягване на присъствието на голям брой хора на едно място.

Изтегли

Решение № 80-17.03.2020

Даване на предварително съгласие за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди върху засегнати имоти в землищeто на с. Дъбравите.

Изтегли

Решение № 79-17.03.2020

Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0094-C01 от 22.05.2019 г. по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селските райони" за предоставяне на БФП по програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. за Проект "Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Белово", сключен между Община Белово и ДФ "Земеделие".

Изтегли

Решение № 78-17.03.2020

Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0094-C01 от 22.05.2019 г. по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селските райони" за предоставяне на БФП по програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. за Проект "Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Белово", сключен между Община Белово и ДФ "Земеделие".

Изтегли

Решение № 77-17.03.2020

Вземане на решение от Общински съвет- Белово за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Аканджиево за срок до полагане на клетва на новоизбрания кмет на кметство.

Изтегли

Решение № 76-17.03.2020

Актуализация на Постоянните комисии по "Устройство на територията, строителство и общинска собственост", "Законност, обществен ред и сигурност, жалби, сигнали и петиции" и "Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси" към Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 75-28.02.2020

Приемане на План на заседанията на Общински съвет – Белово за 2020 г.

Изтегли

План

План на заседанията на Общински съвет – Белово за 2020 г.

Изтегли

Решение № 74-28.02.2020

Определяне на съдебен заседател за Окръжен съд Пазарджик за мандат 2020-2024 г.

Изтегли

Решение № 73-28.02.2020

Учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на МЗХГ

Изтегли

Решение № 72-28.02.2020

Приемане Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Белово

Изтегли

Решение № 71-28.02.2020

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2020 ГОДИНА

Изтегли

Решение № 70-28.02.2020

Отчет за изпълнението на Национална стратегия за младежта /2010-2020/ за 2019 г. и План за изпълнение на Национална стратегия за младежта /2010-2020/ за 2020 г.

Изтегли

Решение № 69-28.02.2020

Приемане на Доклад на община Белово за 2019г. за изпълнението на Областна стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 - 2020г.

Изтегли

Решение № 68-28.02.2020

Отчет за 2019 г. на Общинска стратегия за превенция на престъпността и реинтеграция на младите правонарушители /2014-2020/.

Изтегли

Решение № 67-28.02.2020

Отчет за 2019 г. на Общинска програма за закрила на детето и Общинска програма за закрила на детето за 2020 г.

Изтегли

Решение № 66-28.02.2020

Прекратяване членство на Община Белово в Асоциация на Общини от Южен Централен район "Хебър"

Изтегли

Решение № 65-28.02.2020

Предоставяне на съгласие за членство на Исторически музей – гр.Белово в Сдружение с нестопанска цел "БЪЛГАРСКИ МУЗЕЙ"

Изтегли

Решение № 64-28.02.2020

Предложение на кмета на Община Белово във връзка със заявление вх.№ УТ-143/ 03.02.2020г. от Стефка Николова Попова – собственик на ПИ 03592.503.116, ПИ 03592.503.1793 и ПИ 03592.503.1794, кв. 89, по плана на гр.Белово, Община Белово за ЧИ ПУП - ПРЗ, с искане да отпадне обслужващата тупикова улица с ос. т. 329-332, минаваща през ПИ 116, кв. 89 по плана на гр. Белово, Община Белово

Изтегли

Решение № 63-28.02.2020

Утвърждаване състава на комисията по чл. 170 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража към Общински съвет- Белово

Изтегли

Решение № 62-28.02.2020

Искане вх.№ УТ-1356/ 11.12.2019г. от Димитрийка Кубратова - съсобственик на сграда / метален павилион / в УПИ Х - "за комплексно жилищно строителство и базар", кв. 60 по плана на гр. Белово, община Белово ПИ с идентификатор № 03592.502.1665

Изтегли

Решение № 61-28.02.2020

Отчет за дейността на Исторически музей – гр. Белово за 2019 г.

Изтегли

Решение № 60-28.02.2020

Възобновяване на производството по приемане на Решение № 56 от 31.01.2020 г., прието с Протокол № 5 от 31.01.2020 г.

Изтегли

Решение № 59-28.02.2020

Предоставяне на имоти, частна и публична общинска собственост за нуждите на проект "Модернизация на железопътна линия София – Пловдив"

Изтегли

Решение № 58-28.02.2020

Актуализация на Постоянна комисия по "Бюджет, финанси и икономическо развитие" към Общински съвет – Белово

Изтегли

Решение № 57-31.01.2020

Актуализация на Постоянната комисия по следприватизационен контрол

Изтегли

Решение № 56-31.01.2020

Предоставяне на имоти, частна и публична общинска собственост за нуждите на проект: "Модернизация на железопътна линия София – Пловдив"

Изтегли

Решение № 55-31.01.2020

Частично изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ I – 87, 88 "за рекултивация на сметище за битови отпадъци", УПИ II – 86 "за компостиране на битови отпадъци", УПИ III – 86 "за предварително третиране на отпадъци / сепарираща инсталация", УПИ IV – 86 "за ведомствен път", местност "Вучата могила" – землище с. Дъбравите, община Белово

Изтегли

Решение № 54-31.01.2020

Приемане на Бизнес – план на "В и К – Белово" ООД

Изтегли

Решение № 53-31.01.2020

Приемане на бюджета за 2020 година на община Белово

Изтегли

Решение № 52-31.01.2020

Приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 – 2023 г.

Изтегли

Решение № 51-31.01.2020

Приемане на Програмата за 2020 г. по изпълнение на Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 – 2023 г.

Изтегли

Решение № 50-31.01.2020

Поемане на дългосрочен дълг – временен безлихвен заем от централния бюджет по реда на чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси

Изтегли

Решение № 49-31.01.2020

Учредяване на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност

Изтегли

Решение № 48-31.01.2020

Промяна на имоти с идентификатори 03592.2.1008 и 03592.2.1004 с НТП – стопанисвани от община Белово в землището на м. "Кутела" – гр. Белово

Изтегли

Решение № 47-31.01.2020

Промяна на имоти с идентификатори 48903.29.545 и 48903.84.483 с НТП – стопанисвани от община Белово в землището на с. Момина Клисура, община Белово

Изтегли

Решение № 46-31.01.2020

Даване на предварително съгласие за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди върху засегнати имоти – общинска собственост в землищата на с. Габровица и с. Момина клисура

Изтегли

Решение № 45-31.01.2020

Отмяна на Решение № 25 от 19.12.2019 г., взето с Протокол № 4, с което ОбС Белово дава съгласие да се изготви ПУП за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски /жилищно застрояване / дейности в ПИ с № 03592.3.1405, м. "Кутела" по КВС в землище на гр. Белово, Община Белово, Област Пазарджик

Изтегли

Решение № 44-31.01.2020

Промяна в характера на собствеността на имоти, общинска собственост представляващи закрити училища на територията на община Белово

Изтегли

Решение № 43-31.01.2020

Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Голямо Белово

Изтегли

Решение № 42-31.01.2020

Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Голямо Белово

Изтегли

Решение № 41-31.01.2020

Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се в с. Дъбравите

Изтегли

Решение № 40-31.01.2020

Програма за управление на община Белово за мандат 2019- 2023 г.

Изтегли

Решение № 39-31.01.2020

Работата на Постоянната комисия по следприватизационен контрол към Общински съвет – Белово

Изтегли

Решение № 38-31.01.2020

Вземане на решение от Общински съвет- Белово за определяне на размера на основно трудово възнаграждение на кмета на община Белово

Изтегли

Решение № 37-31.01.2020

Вземане на решение от Общински съвет- Белово за определяне на размера на трудовите възнаграждения /брутна работна заплата/ на кметовете на кметства в община Белово

Изтегли

Решение № 36-31.01.2020

Определяне на директора на ДГ "Щурче" – гр. Белово за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити

Изтегли

Решение № 35-31.01.2020

Определяне на директорите на училища на територията на община Белово за второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

Изтегли

Решение № 34-31.01.2020

Приемане на Решение за Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ "Земеделие, обезпечаващ авансово плащане за 2020 г. по договор № РД – 189 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. сключен между СНЦ "МИГ – Белово, Септември, Велинград", седалище и адрес на управление : гр. Белово, ул. "Орфей" № 2а, ЕИК по БУЛСТАТ 175869896 и Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Управляващия орган на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014 – 2020 г. и Управляващия орган на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за периода 2014 – 2020 г.

Изтегли