Решения на Общински съвет - Белово мандат 2015-2019 г.

Решение № Относно Файлове

Решение № 531-30.05.2018

Съгласие за монтиране на електронно съобщително съоръжение върху имот, публична общинска собственост.

Изтегли

Решение № 530-30.05.2018

Изменение Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 529-30.05.2018

Поемане на дългосрочен дълг с кредитор Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" за финансиране на проект: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Народно читалище "Благой Захариев" кв. Малко Белово, Народно читалище "Просвета" с. Аканджиево, Народно читалище "Ал. Иванов-Чапай" с. Дъбравите, Народно читалище "Искра" с. Сестримо, Народно читалище "Просвета" с. Момина клисура, Народно читалище "Христо Ботев" с. Габровица и СУ "Александър Иванов-Чапай: гр. Белово, ОУ "Отец Паисий" с. Сестримо, ОУ "Отец Паисий" с. Мененкьово".

Изтегли

Решение № 528-30.05.2018

Изменение и допълнение на Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 527-30.05.2018

Изменение и допълнение на Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 526-30.05.2018

Изменение и допълнение на Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 525-30.05.2018

Даване на съгласие за кандидатстване на Община Белово пред фонд "Социална закрила" с проект за довършване на "Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в село Дъбравите".

Изтегли

Решение № 524-30.05.2018

Сключване на договор за кредит с "Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ" ЕАД по силата, на който да се поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект "Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция на лица в неравностойно положение и техните семейства в община Белово", Схема за безвъзмездна финансова помощ "Активно включване" по Оперативна програма развитие на човешките ресурси, договор за БФП № BG05M9OP001-2.005-0117-C01.

Изтегли

Решение № 523-30.05.2018

Кандидатстване с проект "Подобряване на спортната материална база в град Белово".

Изтегли

Решение № 522-30.05.2018

ЧИ ПУП – ПРЗ за кв. 26 А гр. Белово.

Изтегли

Решение № 521-30.05.2018

Заявление Вх. № УТ-243/14.03.2018 г. от Мария Георгиева Петрова – съсобственик на ПИ № 102, кв. 110, кв. Малко Белово по плана на гр. Белово с искане за ЧИ ПУП – ПРЗ по имотни граници.

Изтегли

Решение № 520-11.05.2018

Приемане на експертно становище за пазарната стойност на дружествените дялове на "В и К Белово" ЕООД, което включва приватизационна пазарна оценка, анализ на правното състояние и неговата актуализация, приемане на решение за тяхната продажба, чрез публично оповестен конкурс и определяне условията на конкурса, утвърждаване на тръжна документация и определяне на комисия за организиране и провеждане на конкурса.

Изтегли

Решение № 519-27.04.2018

Определяне на обект: "Зониране и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа кв. Малко Белово" за обект от първостепенно значение, съгласно #1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на ЗОС

Изтегли

Решение № 518-27.04.2018

ЧИ ПУП-ПРЗ за обединение на УПИ I-1864 "производствени и складови дейности" – общински ПИ с идентификатор 03592.503.1864, УПИ- II-1865 "производствени и складови дейности" – общински ПИ с идентификатор 03592.503.1865 и част от тупикова улица с ос.т. 651-655 обслужваща УПИ-I-1864 и УПИ-II-1865, кв. 120, кв. Малко Белово по плана на гр. Белово, община Белово.

Изтегли

Решение № 517-27.04.2018

Счетоводен баланс на "В и К" ЕООД към 31.12.2017 година

Изтегли

Решение № 516-27.04.2018

Годишен финансов отчет на "Общински имоти Белово" ЕООД за 2017 година

Изтегли

Решение № 515-27.04.2018

Отчет на Програмата за 2017 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 514-27.04.2018

Отчет на плана за финансово оздравяване към 31.03.2018 г

Изтегли

Решение № 513-27.04.2018

Изменение Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 512-27.04.2018

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ НАСТОЯТЕЛСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА.

Изтегли

Решение № 511-30.03.2018

План за действие по изпълнението на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово за 2019 г.

Изтегли

Решение № 510-30.03.2018

Проект за ПУП за обект "Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ "Чаира" с изграждане на язовир "Яденица" и реверсивен напорен тунел."

Изтегли

Решение № 509-30.03.2018

Информация за текущото изпълнение на проекти, финансирани от оперативни програми и други източници на финансиране в община Белово.

Изтегли

Решение № 508-30.03.2018

Заявление с Вх. № УТ-222/08.03.2018 г. от Андрей Илиев Кочев – собственик на ПИ № 393, като част от УПИ-I-393, Кв. 46 по плана на с. Сестримо, община Белово с искане за ЧИ на ПУП-ПРЗ по имотни граници.

Изтегли

Решение № 507-30.03.2018

1. Приемане на Уточнения план и Отчета за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Община Белово към 31.12.2017 г. и Разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Белово от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г., съгласно единна бюджетна класификация. 2. Приемане на Отчета за състоянието на общински дълг на Община Белово към 31.12.2017 година.

Изтегли

Решение № 506-30.03.2018

ЧИ ПУП – ПРЗ за кв. 64А гр. Белово

Изтегли

Решение № 505-30.03.2018

Информация от Директора на ТП ДГС – Белово за снабдяването с дърва за огрев на местното население и звената на бюджетна издръжка.

Изтегли

Решение № 504-30.03.2018

Отчет-анализ за работата и взаимодействието на Участък – Белово при РУ – Септември с Общинска администрация – Белово за 2017 г.

Изтегли

Решение № 503-28.02.2018

Становище за опрощаване на дължими държавни вземания по молба на Стоян Георгиев Пергелов.

Изтегли

Решение № 502-28.02.2018

Общинска програма за закрила на детето за 2018 г. и Отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.

Изтегли

Решение № 501-28.02.2018

Изменение и допълнение на Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 500-28.02.2018

Изпълнение на Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 499-28.02.2018

Отчет на Кмета на община Белово за изпълнение на актовете на Общински съвет – Белово за второто полугодие на 2017 г.

Изтегли

Решение № 498-28.02.2018

Приемане на Отчет за 2017 г. по Плана за енергийна ефективност на община Белово, съгласно Закона за енергийната ефективност.

Изтегли

Решение № 497-28.02.2018

Приемане на Отчет по изпълнението на Национална стратегия за младежта (2010-2020) за 2017 г., План за изпълнение на Национална стратегия за младежта (2010-2020) за 2018 г. и Анализ за състоянието на младежта в община Белово.

Изтегли

Решение № 496-28.02.2018

Отмяна на разпоредбата на чл. 26а от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, приета с Решение № 678 от 26.06.2014 г. на Общински съвет – Белово, за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Белово и конкретните правомощия на кмета, приета с Решение № 105/25.09.2008 г.

Изтегли

Решение № 495-28.02.2018

Отмяна на разпоредбата на чл. 34а от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Белово, приета с Решение № 677 от 26.06.2014 г. на Общински съвет – Белово, за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Белово, приета с Решение № 182/29.01.2009 г.

Изтегли

Решение № 494-28.02.2018

Искане с Вх. № УТ – 83/24.01.2018 г. от ЕРЮГ ЕВН КЕЦ – Белово за учредяване безвъзмездно право за изграждане на КЛНН за електрозахранване на ел.табло в гр. Белово, община Белово.

Изтегли

Решение № 493-28.02.2018

Промяна на наименованието на социалната услуга, делегирана от държавата дейност "Дневен център за деца с увреждания – град Белово" в "Дневен център за деца и/или младежи с увреждания – град Белово".

Изтегли

Решение № 492-31.01.2018

Изменение на Решение № 334/27.01.2017 г. за определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в община Белово.

Изтегли

Решение № 491-31.01.2018

Упражняване на контрол върху изпълнението на актовете на ОбС – Белово.

Изтегли

Решение № 490-31.01.2018

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ 15802.504.154 по КККР на Белово.

Изтегли

Решение № 489-31.01.2018

Определяне на директора на ДГ "Щурче" – гр. Белово за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Изтегли

Решение № 488-31.01.2018

Определяне на директорите на училища на територията на община Белово за второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

Изтегли

Решение № 487-31.01.2018

Приемане на бюджета за 2018 година на община Белово.

Изтегли

Решение № 486-31.01.2018

Приемане на Програмата за 2018 година по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2016 – 2018 година.

Изтегли

Решение № 485-31.01.2018

Отчет на Плана за финансово оздравяване към 31.12.2017 година.

Изтегли

Решение № 484-31.01.2018

Предложение от Зам.председателя на ОбС – Белово с Вх. № ОбС – 14/24.01.2018 г.

Изтегли

Решение № 483-31.01.2018

Протест от Живко Пенев – прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик по писмо Изх. № 4956/2017 от 04.01.2018 г.

Изтегли

Решение № 482-31.01.2018

Приемана на Решение за Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по договор № РД 50-189 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., сключен между СНЦ "МИГ – Белово, Септември, Велинград", седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. "Орфей" № 2а, ЕИК по БУЛСТАТ 175869896, представляван от Цветан Георгиев Котев и Управляващият орган на програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Управляващият орган на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014-2020 г. и Управляващият орган на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020 г.

Изтегли