Решения на Общински съвет - Белово мандат 2015-2019 г.

Решение № Относно Файлове

Решение № 503-28.02.2018

Становище за опрощаване на дължими държавни вземания по молба на Стоян Георгиев Пергелов.

Изтегли

Решение № 502-28.02.2018

Общинска програма за закрила на детето за 2018 г. и Отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.

Изтегли

Решение № 501-28.02.2018

Изменение и допълнение на Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 500-28.02.2018

Изпълнение на Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 499-28.02.2018

Отчет на Кмета на община Белово за изпълнение на актовете на Общински съвет – Белово за второто полугодие на 2017 г.

Изтегли

Решение № 498-28.02.2018

Приемане на Отчет за 2017 г. по Плана за енергийна ефективност на община Белово, съгласно Закона за енергийната ефективност.

Изтегли

Решение № 497-28.02.2018

Приемане на Отчет по изпълнението на Национална стратегия за младежта (2010-2020) за 2017 г., План за изпълнение на Национална стратегия за младежта (2010-2020) за 2018 г. и Анализ за състоянието на младежта в община Белово.

Изтегли

Решение № 496-28.02.2018

Отмяна на разпоредбата на чл. 26а от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, приета с Решение № 678 от 26.06.2014 г. на Общински съвет – Белово, за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Белово и конкретните правомощия на кмета, приета с Решение № 105/25.09.2008 г.

Изтегли

Решение № 495-28.02.2018

Отмяна на разпоредбата на чл. 34а от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Белово, приета с Решение № 677 от 26.06.2014 г. на Общински съвет – Белово, за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Белово, приета с Решение № 182/29.01.2009 г.

Изтегли

Решение № 494-28.02.2018

Искане с Вх. № УТ – 83/24.01.2018 г. от ЕРЮГ ЕВН КЕЦ – Белово за учредяване безвъзмездно право за изграждане на КЛНН за електрозахранване на ел.табло в гр. Белово, община Белово.

Изтегли

Решение № 493-28.02.2018

Промяна на наименованието на социалната услуга, делегирана от държавата дейност "Дневен център за деца с увреждания – град Белово" в "Дневен център за деца и/или младежи с увреждания – град Белово".

Изтегли

Решение № 492-31.01.2018

Изменение на Решение № 334/27.01.2017 г. за определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в община Белово.

Изтегли

Решение № 491-31.01.2018

Упражняване на контрол върху изпълнението на актовете на ОбС – Белово.

Изтегли

Решение № 490-31.01.2018

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ 15802.504.154 по КККР на Белово.

Изтегли

Решение № 489-31.01.2018

Определяне на директора на ДГ "Щурче" – гр. Белово за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Изтегли

Решение № 488-31.01.2018

Определяне на директорите на училища на територията на община Белово за второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

Изтегли

Решение № 487-31.01.2018

Приемане на бюджета за 2018 година на община Белово.

Изтегли

Решение № 486-31.01.2018

Приемане на Програмата за 2018 година по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2016 – 2018 година.

Изтегли

Решение № 485-31.01.2018

Отчет на Плана за финансово оздравяване към 31.12.2017 година.

Изтегли

Решение № 484-31.01.2018

Предложение от Зам.председателя на ОбС – Белово с Вх. № ОбС – 14/24.01.2018 г.

Изтегли

Решение № 483-31.01.2018

Протест от Живко Пенев – прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик по писмо Изх. № 4956/2017 от 04.01.2018 г.

Изтегли

Решение № 482-31.01.2018

Приемана на Решение за Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по договор № РД 50-189 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., сключен между СНЦ "МИГ – Белово, Септември, Велинград", седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. "Орфей" № 2а, ЕИК по БУЛСТАТ 175869896, представляван от Цветан Георгиев Котев и Управляващият орган на програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Управляващият орган на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014-2020 г. и Управляващият орган на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020 г.

Изтегли