Решения на Общински съвет - Белово мандат 2015-2019 г.

Решение № Относно Файлове

Решение № 619-20.12.2018

Създаване на Общински Исторически музей, гр. Белово и утвърждаване на структурата му.

Изтегли

Решение № 618-20.12.2018

Кандидатстване на Община Белово с проектно предложение "Създаване на туристически информационен център Сестримо" процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.127 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Изтегли

Решение № 617-20.12.2018

Кандидатстване на Община Белово с проектно предложение "Изграждане на туристическа инфраструктура около паметник на Крум Велков" процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.127 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура", финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Изтегли

Решение № 616-20.12.2018

Приемане на План на заседанията на Общински съвет – Белово за първото полугодие на 2019 година.

Изтегли

Решение № 615-20.12.2018

Отчет за дейността на МКБППМН – Белово за 2018 г. и План за работата на МКБППМН – Белово за 2019 г.

Изтегли

Решение № 614-20.12.2018

ЧИ ПУП-ПР за разделяне на общински УПИ-VII-622 "за жилищно застрояване" Кв. 15 по плана на с. Дъбравите, община Белово на два самостоятелни новообразувани общински УПИ "за жилищно застрояване".

Изтегли

Решение № 613-30.11.2018

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ 03592.502.946 ведно с построените в него сгради.

Изтегли

Решение № 612-30.11.2018

Изменение Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 611-30.11.2018

Изменение Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 610-30.11.2018

Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот публична общинска собственост в полза на Агенция за социално подпомагане – София, Дирекция „Социално подпомагане“ – Септември за нуждите на изнесено работно място гр. Белово.

Изтегли

Решение № 609-30.11.2018

Актуализация на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 608-30.11.2018

Преобразуване на ДГ „Щурче“ – гр. Белово и ДГ – с. Сестримо.

Изтегли

Решение № 607-30.11.2018

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Белово през 2019 г.

Изтегли

Решение № 606-30.11.2018

Кандидатсване на Народно читалище "Александър Пипонков – Чапай – 1938 г." с. Дъбравите с проектно предложение "Инвестиции в материалната база на НЧ "Александър Пипонков-Чапай – 1938 г." по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура", финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Изтегли

Решение № 605-30.11.2018

Кандидатсване на Народно читалище "Просвета-1958" с. Аканджиево с проектно предложение "Инвестиции в материалната база на НЧ "Просвета-1958 г." по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура", финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Изтегли

Решение № 604-30.11.2018

Информация за опазване и популяризиране на паметници и паметни плочи в община Белово.

Изтегли

Решение № 603-30.11.2018

Приемане на решение за издаване на Запис на заповед от Община Белово в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане за 2019 г. по договор РД-189 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., сключен между СНЦ "МИГ – Белово, Септември, Велинград”, седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. "Орфей” № 2а, ЕИК по БУЛСТАТ 175869896 и Управляващия орган на програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Управляващия орган на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014-2020 г. и Управляващия орган на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за периода 2014-2020 г.

Изтегли

Решение № 602-30.11.2018

Отчет на Плана за финансово оздравяване към 30.09.2018 година.

Изтегли

Решение № 601-30.11.2018

Кандидатстване на Община Белово с проектно предложение "Ремонт на тротоарни настилки по бул. "Освобождение" с достъпна среда, гр. Белово, община Белово, област Пазарджик" по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура", финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Изтегли

Решение № 600-31.10.2018

ЧИ ПУП – ПР за промяна на тупикова улица с ос.т. 163а-163б между кв. 26 и кв. 26а по плана на гр. Белово.

Изтегли

Решение № 599-31.10.2018

Приемане на Доклад на Комисия, избрана с Решение № 520/11.05.2018 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 598-31.10.2018

Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 587 от 28.09.2018 г. на Общински съвет – Белово, прието с Протокол № 48 от 28.09.2018 г.

Изтегли

Решение № 597-31.10.2018

Промяна предназначението на имоти, частна общинска собственост, представляващи закрити училища на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 596-31.10.2018

Одобряване на ПУП – ПП за трасета на електропровод, водопровод и канализация на новообразувани УПИ "За изграждане на инсталация за предварително третиране на отпадъците (сепарираща инсталация)" и УПИ "За изграждане на компостиране на битови отпадъци".

Изтегли

Решение № 595-31.10.2018

Допускане изработването на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски (производствено складови) дейности в ПИ с № 1274, м. "Влачи газ" в землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 594-31.10.2018

Частично изменение на ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на частта от УПИ–XIX "озеленяване", в която попадат ПИ с идентификатор № 03592.502.2095 (общинска собственост), № 03592.502.1543 (частна собственост), № 03592.502.1544 (частна собственост), № 03592.502.1546 (частна собственост), № 03592.502.1547 (частна собственост), № 03592.502.1548 (частна собственост), така че да се обособят в самостоятелни УПИ – за жилищно застрояване по имотните граници на гореизброените поземлени имоти от Кв. 30 по плана на гр. Белово.

Изтегли

Решение № 593-28.09.2018

Отмяна на Решение № 415/28.07.2017 г. на Общински съвет – Белово и предоставяне на замеделска земя от ОПФ на Народно читалище "Просвета-1958" с. Аканджиево.

Изтегли

Решение № 592-28.09.2018

Заявление с вх. № УТ-967/12.09.2018 г. от Мирела Георгиева Кръстева – собственик на ПИ № 03592.503.267, Кв. 95, Кв. Малко Белово по плана на гр. Белово, община Белово с искане за ЧИ на ПУП-ПРЗ по имотни граници и промяна предназначението.

Изтегли

Решение № 591-28.09.2018

Приемане на План за противодействие на тероризма и защита при терористична дейност.

Изтегли

Решение № 590-28.09.2018

Изменение Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 589-28.09.2018

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ 03592.503.1867 ведно с построената в него сграда.

Изтегли

Решение № 588-28.09.2018

Изменение Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 587-28.09.2018

Изменение Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 586-28.09.2018

Изменение Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 585-28.09.2018

Изменение Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 584-28.09.2018

Изменение Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 583-28.09.2018

Изменение Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 582-28.09.2018

Изменение Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 581-28.09.2018

Допускане изработването на ПУП – ПП (парцеларен план) за трасета на довеждащ колектор, електропровод и водопровод за ПСОВ и ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя ПИ с № 0000521 (публична общинска собственост) в землище на с. Мененкьово, община Белово за обект: "Интегрирана В и К система с ПСОВ за с. Мененкьово".

Изтегли

Решение № 580-28.09.2018

Предложение от Кмета на община Белово за ЧИ ПУП-ПРЗ за обединение на УПИ I-564 "производствени и складови дейности" – общински ПИ с идентификатор 03592.503.564 Кв. 76, УПИ I-1681 "производствени и складови дейности" – общински ПИ с идентификатор 03592.503.1681 Кв. 115 и част от улица с ос.т. 684-589 в новообразуван УПИ I-564, 1681 "производствени и складови дейности" кв. 76 кв. Малко Белово по плана на гр. Белово, община Белово.

Изтегли

Решение № 579-28.09.2018

Предложение от Кмета на община Белово за ЧИ ПУП-ПРЗ за обединение на УПИ V-1690 "производствени и складови дейности" – общински ПИ с идентификатор 03592.503.1690 Кв. 74, УПИ I-1696 "производствени и складови дейности" – общински ПИ с идентификатор 03592.503.1696 Кв. 78а, УПИ II-1697 "производствени и складови дейности"– общински ПИ с идентификатор 03592.503.1697 Кв. 78, част от улица с ос.т. 521-622 и част от улица с ос.т. 520-623 в новообразуван УПИ II-1690, 1696, 1697 "производствени и складови дейности" кв. 78 кв. Малко Белово по плана на гр. Белово, община Белово.

Изтегли

Решение № 578-28.09.2018

Сключване на договор за кредит с "Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ" ЕАД по силата, на който да се поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.010-0009-C01 проект "Развитие на социалното предприемачество за подобрен достъп до заетост на уязвими групи в община Белово", финансиран по процедура BG05M9OP001-2.010 "Развитие на социалното предприемачество" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 г.

Изтегли

Решение № 577-28.09.2018

Финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от с. Варвара, с. Семчиново, с. Симеоновец, гр. Ветрен и населените места от община Белово, в т.ч. и кв. Малко Белово до СУ "Александър Иванов – Чапай" за учебната 2018/2019 г.

Изтегли

Решение № 576-28.09.2018

Финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от гр. Белово, обучаващи се в ОУ "Отец Паисий” с. Сестримо за учебната 2018/2019 г.

Изтегли

Решение № 575-28.09.2018

Извършване на автобусния превоз на деца (5 и 6 год.) от община Белово до ДГ "Щурче” гр. Белово за учебната 2018/2019 година.

Изтегли

Решение № 574-28.09.2018

Изменение на Решение № 567/27.07.2018 г. на Общински съвет – Белово

Изтегли

Решение № 573-28.09.2018

Формиране на самостоятелни и слети паралелки в училищата на територията на община Белово за учебната 2018/2019 г.

Изтегли

Решение № 572-28.09.2018

Формиране на група към ДГ "Щурче", филиал Момина Клисура с недостатъчен брой деца

Изтегли

Решение № 571-27.07.2018

Отчет по изпълнението на План за действие на община Белово (2014-2017 г.) за изпълнение на Стратегията за интегриране на ромите в област Пазарджик (2012-2020 г.) за 2017 г. и План за действие на община Белово (2018-2020 г.) за изпълнение на Стратегията за интегриране на ромите в област Пазарджик (2012-2020 г.) за 2018 г.

Изтегли

Решение № 570-27.07.2018

Кандидатстване на Народно читалище "Искра – 1881 г.", село Сестримо с проектно предложение "Красотата на моя роден край" по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.031 МИГ Белово, Септември, Велинград, мярка 21 "Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции", финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград

Изтегли

Решение № 569-27.07.2018

Допускане изработването на ПУП – ПП (парцеларен план) за трасета на довеждащ канализационен колектор, електропровод и водопровод за ПСОВ и ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя ПИ с № 000107 (публична общинска собственост) в землище на с. Аканджиево, община Белово за обект: "Интегрирана В и К система с ПСОВ за с. Аканджиево".

Изтегли

Решение № 568-27.07.2018

Включване в Списък на защитените детски градини и училища на територията на община Белово за учебната 2018/2019 година.

Изтегли

Решение № 567-27.07.2018

Формиране на самостоятелни и слети паралелки в СУ "Александър Иванов – Чапай" гр. Белово за учебната 2018/2019 година.

Изтегли

Решение № 566-27.07.2018

Включване в Списък на средищните детски градини и училища на територията на община Белово за учебната 2018/2019 година.

Изтегли

Решение № 565-27.07.2018

Допускане изработването на ПУП – ПП (парцеларен план) за трасета на довеждащ колектор, електропровод и водопровод за ПСОВ и ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя ПИ с № 024183 (публична общинска собственост) в землище на с. Мененкьово, община Белово за обект: "Интегрирана В и К система с ПСОВ за с. Мененкьово".

Изтегли

Решение № 564-27.07.2018

Информация за състоянието на детските площадки и местата за отдих в община Белово.

Изтегли

Решение № 563-27.07.2018

Отчет на Кмета на Общината за изпълнение на актовете на ОбС – Белово за първото полугодие на 2018 година.

Изтегли

Решение № 562-27.07.2018

Използване на отчисления по Закона за управление на отпадъците и реда на чл. 24 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъците.

Изтегли

Решение № 561-27.07.2018

Информация за текущото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30 юни 2018 г.

Изтегли

Решение № 560-27.07.2018

Отчет на Плана за финансово озрдавяване към 30.06.2018 г.

Изтегли

Решение № 559-27.07.2018

Отчет за 2017 г. на Общинска стратегия за превенция на престъпността и реинтеграция на младите правонарушители (2014 – 2020 г.)

Изтегли

Решение № 558-27.07.2018

Кандидатстване на Народно читалище "Александър Иванов – Чапай - 1938 г.", село Дъбравите с проектно предложение "Бит и култура на Дъбравите" по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.031 МИГ Белово, Септември, Велинград, мярка 21 "Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции", финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Изтегли

Решение № 557-27.07.2018

Създаване на социално предприятие към община Белово в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OP001-2.010-0009-C01 проект "Развитие на социалното предприемачество за подобрен достъп до заетост на уязвими групи в община Белово" финансиран по процедура BG05М9OPP001-2.010 "Развитие на социалното предприемачество" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Изтегли

Решение № 556-27.07.2018

Кандидатстване на Народно читалище "Искра – 1881 г.", село Сестримо с проектно предложение "Наследството от моята баба" по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.031 МИГ Белово, Септември, Велинград, мярка 21 "Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции", финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Изтегли

Решение № 555-20.07.2018

Изменение Програмата за 2017 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 554-20.07.2018

Кандидатстване за финансиране пред Проект "Красива България", Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по извънредна кампания за кандидатстване със срок 23.07.2018г.

Изтегли

Решение № 553-28.06.2018

Разпореждане с негодни за употреба дълготрайни материални активи на Община Белово.

Изтегли

Решение № 552-28.06.2018

Изменение на Решение № 531 от 30.05.2018 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 551-28.06.2018

Кандидатстване на НЧ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Мененкьово, община Белово с проектно предложение по процедура за подбор № BG06RDNP001 МИГ – Белово, Септември, Велинград, мярка 21 "Съхранение, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции" за изработване на народни носии на групата за автентичен фолклор.

Изтегли

Решение № 550-28.06.2018

Промяна на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово (2016-2020) и промяна на План за действие по изпълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово за 2019 година.

Изтегли

Решение № 549-28.06.2018

Информация за състоянието и тенденциите в образователната система.

Изтегли

Решение № 548-28.06.2018

Информация от ДБТ – Септември относно данни за пазара на труда на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 547-28.06.2018

Информация за дейността на Дирекция "Социално подпомагане" – Септември на територията на община Белово за първото полугодие на 2018 г.

Изтегли

Решение № 546-28.06.2018

Изменение на Решение № 488 от 31.01.2018 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 545-28.06.2018

Отчет по План за действие по изпълнението на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово за 2017 година.

Изтегли

Решение № 544-28.06.2018

Приемане на Наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 543-28.06.2018

Приемане на план на заседанията на Общински съвет – Белово за второто полугодие на 2018 година.

Изтегли

Решение № 542-28.06.2018

Отчет за дейността на Музейна сбирка "Атанас Хрисчев" гр. Белово за 2017 г.

Изтегли

Решение № 541-22.06.2018

ЧИ ПУП – ПР за Кв. 31 с. Момина клисура, община Белово.

Изтегли

Решение № 540-22.06.2018

ЧИ ПУП – ПР за Кв. 36 с. Сестримо, община Белово.

Изтегли

Решение № 539-22.06.2018

ЧИ ПУП – ПР за Кв. 19 гр. Белово.

Изтегли

Решение № 538-22.06.2018

ЧИ ПУП – ПР за Кв. 60 гр. Белово.

Изтегли

Решение № 537-22.06.2018

ЧИ ПУП – ПР за Кв. 29 с. Мененкьово, община Белово.

Изтегли

Решение № 536-22.06.2018

Кандидатстване с проектно предложение "Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традици на територията на община Белово" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.031 МИГ Белово, Септември, Велинград, мярка 21 "Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции", финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от Стратег