Решения на Общински съвет - Белово мандат 2015-2019 г.

Решение № Относно Файлове

Решение № 351-24.02.2017

Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Белово 2017 – 2021 година.

Изтегли

Решение № 350-24.02.2017

Заплащане на Община Белово на отчисления за обезвреждане на отпадъци на общинско депо за неопасни отпадъци от "Завод за хартия Белово" АД.

Изтегли

Решение № 349-24.02.2017

Закупуване на лек автомобил за нуждите на Общинска администрация – Белово.

Изтегли

Решение № 348-24.02.2017

Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Белово.

Изтегли

Решение № 347-24.02.2017

Финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от с. Варвара, с. Семчиново, с. Симеоновец, гр. Ветрен и населените места от община Белово, в т.ч. и кв. Малко Белово до СУ "Александър Иванов – Чапай" до края на учебната 2017 година.

Изтегли

Решение № 346-24.02.2017

Извършване на автобусния превоз на деца (5-6 години) от община Белово до ДГ "Щурче" гр. Белово от 01.01.2017 г. до края на учебната 2017 г.

Изтегли

Решение № 345-24.02.2017

Финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от гр. Белово, обучаващи се в ОУ "Отец Паисий" с. Сестримо от 01.01.2017 г. до края на учебната 2017 г.

Изтегли

Решение № 344-24.02.2017

Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, във връзка с чл. 61 от Закона за горите за учредяване на сервитут през ГФ за подмяна на трасета на водопровод вътрешна водопроводна мрежа на кв. Малко Белово

Изтегли

Решение № 343-24.02.2017

Стопанисване по целесъобразност старата паважна настилка, находяща се в имот № 000045, с площ 12,444 дка, с начин на трайно ползване "местен път", вид собственост "общинска публична", в землището на с. Габровица, община Белово, актуван с АПОС № 6117 от 17.05.2016 г.

Изтегли

Решение № 342-24.02.2017

Заявление с предложение Вх. № УТ-92/30.01.2017 г. от Методи Спасов Методиев за ЧИ ПУП – ПРЗ за част от общински имот ПИ с идентификатор № 03592.503.546 /проектен ПИ с идентификатор № 03592.503.548/ УПИ-I-546 "производствени и складови дейности" и частен ПИ с идентификатор № 03592.503.547 кв. 116, кв. 116а и кв. 74, кв. "Малко Белово" по плана на гр. Белово, община Белово.

Изтегли

Решение № 341-24.02.2017

Отмяна на разпоредбите на чл. 64, ал. 3, чл. 65, ал. 2 и чл. 66, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за изхвърлянето, събирането /включително разделното/ транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 340-24.02.2017

Произнасяне на Общински съвет – Белово в изпълнение на Решение от 05.05.2016 г. по гр.д. № 2180/2016 г. на Районен съд – Пазарджик.

Изтегли

Приложение към решение № 339-24.02.2017

Приложение към решение № 339-24.02.2017

Изтегли

Решение № 339-24.02.2017

Предоставяне на мери и пасища, общинска собственост на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на основание чл. 37 и следващите от ЗСПЗЗ.

Изтегли

Решение № 338-24.02.2017

Кандидатстване на община Белово с проектно предложение "Развитие на социалното предприемачество за подобрен достъп до заетост на уязвими групи в община Белово" по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.007 "РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО", Приоритетна ос IІ "НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ", Инвестиционен приоритет 4."Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 г.

Изтегли

Решение № 337-24.02.2017

Предсрочно прекратяване на пълномощията на заместник-председателя на Общински съвет гр. Белово – СТОЙКО СТОЙЧЕВ СТЕФАНОВ.

Изтегли

Решение № 336-24.02.2017

Определяне на поименен състав на Постоянната комисия по "Законност, обществен ред и сигурност, жалби и сигнали и петиции".

Изтегли

Решение № 335-27.01.2017

ЧИ ПУП – ПР на Кв. 38 и Кв. 37 по плана на с. Голямо Белово, като през ПИ 802.504.407 /общинска собственост/ и ПИ 802.504.484 /общинска частна собственост/ се проектира нова тупикова улица.

Изтегли

Решение № 334-27.01.2017

Изменение на Решение № 20/27.11.2015 г. за определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в Oбщина Белово.

Изтегли

Решение № 333-27.01.2017

Изменение на Решение № 30/03.12.2015 г. за одобряване на обща численост на бюджетните дейности в Oбщина Белово.

Изтегли

Решение № 332-27.01.2017

Искане с Вх. № УТ-24/11.01.2017 г. от Чавдар Петров Василев – собственик на УПИ – I – 1310, Кв. 1, гр. Белово, община Белово с подписка за съгласие от 6 /шест/ собственици на съседни УПИ за ЧИ ПУП – ПР, като в югоизточната част на УПИ XXVII – "озеленяване" се промени статута в тупикова улица.

Изтегли

Решение № 331-27.01.2017

Отчет за изпълнението на Национална стратегия за младежта /2010-2020/ за 2016 г., План за изпълнение на Национална стратегия за младежта /2010-2020/ за 2017 г. и Анализ за състоянието на младежта в община Белово.

Изтегли

Решение № 330-27.01.2017

Изменение на Решение № 29/03.12.2015 г. на Общински съвет – Белово за одобряване на общата численост и структура на Общинската администрация в община Белово и кметствата.

Изтегли

Решение № 329-27.01.2017

ЧИ ПУП – ПРЗ на УПИ-VI "за озеленяване, търговия, услуги и пазар" и УПИ-II "за пешеходна зона върху покрито речно корито" по имотната граница на ПИ 502.9702 /река Яденица/, Кв. 61А, гр. Белово.

Изтегли

Програма 2017 г.

Програма за 2017 г. по изпълнение на стратегията за управлението и разпореждането с общинска собственост на община Белово през периода 2016 г. - 2019 г.

Изтегли

Приложение - 4

Имоти, върху които може да се изпълнява процедура по учредяване на възмездно право на строеж

Изтегли

Приложение - 3

Описание на обектите от първостепенно значение за развитието на община Белово през 2017 г.

Изтегли

Приложение - 2

Описание на имотите, които Община Белово предлага за продажба през 2017 г.

Изтегли

Приложение - 1

Описание на имотите, които Община Белово отдава под наем, разполагане на рекламно информационни елементи и предоставяне на терени за поставяне на преместваеми съоръжения през 2017 г.

Изтегли

Решение № 328-27.01.2017

Приемане на Програмата за 2017 година по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2016 – 2019 година.

Изтегли

Решение № 327-27.01.2017

Определяне на директора ДГ "Щурче" – гр. Белово за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Изтегли

Решение № 326-27.01.2017

Определяне на директорите на училища на територията на община Белово за второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

Изтегли

Решение № 325-27.01.2017

Отчет за дейността на МКБППМН – Белово за 2016 г. и приемане на план за работата на МКБППМН – Белово за 2017 г.

Изтегли

Решение № 324-27.01.2017

Приемане на план за финансово оздравяване на Община Белово.

Изтегли

Решение № 323-27.01.2017

Приемане на бюджета за 2017 година на Община Белово.

Изтегли