Публични покани

Изх.№РОП-359/17.09.2016.2016 год.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С решение на Общински съвет Белово/РЕШЕНИЕ №166/16.08.2016г./ Прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 16.08.2016 г., с Протокол № 15 от 16.08.2016г. за  Участие на Община Белово и кандидатстване за финансиране при спазване на условията и редът за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), съгласно Наредба №12 от 25.07.2016г. се изготвя проектно предложение, с което Община Белово да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Общински съвет гр. Белово дава съгласие и одобрява кандидатстване за реконструкция и ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение с проект „Ремонт и реконструкция на ОДЗ "Щурче" - град Белово”,  който да се представи за финансово подпомагане по реда на Наредба № 12 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Ремонт и обновяване на пътна настилка и улици в град Белово, община Белово ID: 905320

"Поддържане и ремонт на улични осветителни уредби на територията на Община Белово , на ел. инсталацията и ел. оборудване на сградата на община Белово и сградите в кметства: с. Дъбравите, с. Момина клисура, с. Сестримо, с. Габровица, с. Мененкьово, с. Голямо Белово, с. Аканджиево, помещението за административно обслужване в кв. Малко Белово, Домашен социален патронаж в гр. Белово, ул. „Христо Ботев" №12, Дневен център за деца с увреждания, ОДЗ „Щурче" и ЦДГ- с. Сестримо, Център за настаняване на възрастни хора от семеен тип в с. Дъбравите, Читалища през 2016 г." ID: 9051524

"Доставка на компютърни консумативи и поддръжка за нуждите на община Белово през 2016 година" ID: 9049462

 "Довършителни и ремонтни дейности на сградата на общинска администрация Белово с оглед енергийно-ефективна реконструкция" ID 9049356

Ремонт и обновяване на тротоарни настилки по бул. "Освобождение" и бул. "Юндола" в град Белово, община Белово". ID: 9049334

Доставка на дървесни пелети за  „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора" в с.Дъбравите, за отоплителен сезон 2015 -2016 г.. - ID: 9048069

Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на три многофамилни жилищни сгради, построени по индивидуален способ с администативни адреси: гр. Белово, бул. "Освобождение" № 87, бл.1, бл.2 и бл.3 във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради". - ID: 9047638