Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при Изпълнение на СМР по Проект "Подобряване на енергийната ефективност на общинската сграда на Читалище 'Св.Св. Кирил и Методий', чрез основен ремонт на отоплителната инсталация", финансирано по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година.

Документация:

Изтегли