Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Пазарно проучване: "Събиране на индикативни оферти с оглед изпълнение на дейностите/актуализация на проект и разрешение за строеж" по подписано споразумение с МРРБ за "Ремонт и рехабилитация на улици" в село Момина Клисура, общ. Белово

Пазарно проучване: "Изпълнение на дейности / услуги по архитектурно и геодезическо заснемане по обособени позиции"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл.44 от ЗОП - "Пазарни консултации"

До потенциални участници

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с подготовка на проектно предложение за кандидатстване по предстояща процедура за набиране и подбор на проектни предложения по новият програмен период за финансиране на проекти по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. и подписано споразумение между Република България и страните-донори по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), с което официално стартира изпълнението на програмите, финансирани по този механизъм в периода 2014-2021 година, като Министерството на образованието и науката ще управлява програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ на община Белово са необходими УСЛУГИ ПО Обособена позиция 1:

Пазарно проучване: Подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

на основание чл. 44 от ЗОП – "Пазарни консултации"

Изх. № РОП - 295/02.10.2019г.

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл.44 от ЗОП - "Пазарни консултации"

Изх.№ 404/27.08.2019г.

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с предстоящо подаване на проектно предложение и финансиране на проекти за реконструкция на депа за отпадъци по ОПОС и необходимостта от провеждане на процедура за инженеринг по реда на ЗОП Община Белово в качеството на Възложител желае да получи оферти за озпълнение на Правна услуга по изготвяне на "тръжна документация" с цел провеждане на процедура / публично състезание по реда на ЗОП / и осигуряване на външни експерти / с юридическо образование / за участие в комисията за избор на изпълнител определена по реда на ЗОП.

Пазарно проучване: "Определяне на трасе, заснемане и процедиране във връзка с изпълнение на проектни разработки и прединвестиционно проучване обект: "Външни водопроводи от минерален извор "Топлата вода" до град Белово и балнеолечебен санаториум."

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

на основание чл. 44 от ЗОП – "Пазарни консултации"

Изх. № РОП - 204/10.07.2019г.

Пазарно проучване:

1."Консултантски услуги за управление и отчитане на проект"

2. СМР по проектно предложение "Рехабилитация и реконструкция на улица основа точка 71 до основа точка 72 в гр. Белово, Община Белово, област Пазарджик „ по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001- 19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград - Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" , финансирана от ПРСР 2014- 2020 г. от Стратегията за воденото от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Пазарно проучване: "Консултантски услуги за управление и отчитане на проект"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП – "Пазарни консултации"

Изх. № РОП - 103/12.04.2019г.

Пазарно проучване: "Консултантски услуги за управление и отчитане на проект"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП – "Пазарни консултации"

Изх. № РОП - 8/11.01.2019г.

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с подготовка на проектно предложение проектно предложение с Рег.№ BG06RDNP001-19.127-0003 "ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ОКОЛО ПАМЕТНИК НА КРУМ ВЕЛКОВ" за кандидатстване по отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.127 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура", финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г, от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград и чл. 44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет "Консултантски услуги за управление и отчитане на проект", в съответствие със следната техническа спецификация:

Пазарно проучване: Консултантски услуги- управление на проект - Инвестиции в материалната база на НЧ "Александър Пипонков - Чапай-1938г."

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП – "Пазарни консултации"

Изх. № РОП - 3/07.01.2019г.

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с подготовка на проектно предложение за кандидатстване по отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград и чл.44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява
Народно читалище "Александър Пипонков – Чапай - 1938г." провежда пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет "Консултантски услуги- управление на проект - "Инвестиции в материалната база на НЧ "Александър Пипонков - Чапай-1938г.", в съответствие със следната техническа спецификация приложена към настоящата обява.