Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Изх. Номер РОП - 116/22.06.2018

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

ОТ: ОБЩИНА БЕЛОВО
ОБЛ. Пазарджик
гр. Белово
ул. "ОРФЕЙ" 4А
тел.: 035812773
факс: 035812770
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ЗАПИТВАНЕ

Бихме искали да ни представите оферта за: Полагане на инфраструктура за широколентов интернет за проект: "Реконструкция и рехабилитация на общински улична мрежа на територията на Община Белово”, във връзка с кандидатстване по подмяка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от ПРСР 2014-2020.

Изходящ номер РОП – 94/08.06.2018

Предмет на пазарното проучване: "Консултански и проектански услуги с оглед кандидатстване по ПРСР по предстоящ прием през месец юли 2018г." по следните процедури:

1/ BG06RDNP001-7.002 – Училище "Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище".

Изходящ номер РОП – 92/ 07.06.2018

Предмет на пазарното проучване: "Консултански и проектански услуги с оглед кандидатстване по ПРСР по предстоящ прием през месец юли 2018 год." по следните процедури:

1/ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР№ BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ "СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ" ПО ПОДМЯРКА 7.2. "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА" ОТ МЯРКА 7 "ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020г.

2/ ПРОЦЕДУРИ ЧРЕЗ ПОДБОРBG06RDNP001-7.006– ПЛОЩИ "ИЗГРАЖДАНЕ И/ИЛИ ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРАЙНО ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ" ПО ПОДМЯРКА 7.2. "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА" ОТ МЯРКА 7 "ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020г.

3/ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР BG06RDNP001-7.008 - ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, В КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ" ПО ПОДМЯРКА 7.2. "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА" ОТ МЯРКА 7 "ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020г.

Изходящ номер РОП - 68/18.05.2018г.

Предмет на пазарното проучване: Консултантски и проектански услуги с оглед кандидатстване по ПРСР по предстоящ прием през месец юли 2018г. по следните процедури:

1/ Процедура чрез подбор # BG06RDNP001-7.001 - Улица "Строителство, реконструкция и/или рехабилитазия на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от програма за развитие на селските райони 2014 - 2020г.

2/ Процедури чрез подбор # BG06RDNP001-7.006 - Площи "Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначение за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение" по подмярка 7.2. "инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от програма за развитие на селските райони 2014 - 2020г.

3/ Процедура чрез подбор # BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност "Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност" по подмярка 7.2. "инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "основни услуги и обновяване на селата в селските райони" по програма за развитие на селските райони 2014 - 2020г.

Изходящ номер РОП – 61/ 02.05.2018

Пазарно проучване и консултации по обособени позиции:

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

За целите на пазарното проучване на основание чл.44 от ЗОП
Община Белово, желае да получи писмено предложение и оферта за предлагана от Вас услуга по следните обособени позиции:

Изходящ номер РОП – 46/ 10.04.2018год.

Пазарно проучване и консултации по обособени позиции:

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

За целите на пазарното проучване на основание чл.44 от ЗОП
Община Белово, желае да получи Вашето писмено предложение и оферта за предлагана от Вас услуга по следните обособени позиции:

Изходящ номер РОП – 45/ 10.04.2018год.

Пазарно проучване и консултации по обособени позиции:

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

За целите на пазарното проучване на основание чл.44 от ЗОП
Община Белово, желае да получи Вашето писмено предложение и оферта за предлагана от Вас услуга по следните обособени позиции:

1. заснемане и проектиране / фаза технически проект/ с цел преустройство на съществуващи помещения в бивше ОУ - село Момина клисура. Техническия проект се изготвя с цел преустройство на съществуващите помещения на първи етаж от закритото училище и преместване на групите от детската градина в село Момина клисура. Проектната разработка да отговаря на НАРЕДБА № 4 от 21 май 2001 г.за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Изходящ номер № РОП-18/09.02.2018г

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Поради липса на постъпили оферти и Съгласно Решение № 166/16.08.2016г. на Общински съвет, прието на заседание на Общински съвет на 16.08.2016г., с Протокол №  15 от 16.08.2016г. за подаване на заявление за подпомагане с цел безвъзмездно финансиране на проектно предложение, общ. Белово е подала проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ осигурена по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), като проектното предложение има за цел ремонт и реконструкция на ОДЗ "Щурче", както и доставка на обзавеждане и оборудване за целите на проекта.