Изходящ номер РОП – 137/ 09.07.2018

Предмет на пазарното проучване: "Събиране на индикативни оферти с оглед кандидатстване по ПРСР по предстоящ прием през месец юли 2018год. по следните процедури:

ПРОЦЕДУРИ ЧРЕЗ ПОДБОР
1.BG06RDNP001-7.006– ПЛОЩИ "ИЗГРАЖДАНЕ И/ИЛИ ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРАЙНО ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ" ПО ПОДМЯРКА 7.2. "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА" ОТ МЯРКА 7 "ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020г.
2. BG06RDNP001-7.002 – Училище "Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище"

Потенциалните кандидати оферират разходите за:
а) за доставка и СМР по публикуваните в приложената таблицата/ количествена сметка/ позиции за СМР/ доставка на парково обзавеждане и др. посочени дейности в КС за обектите;

За целите на пазарното проучване на основание чл.44 от ЗОП Община Белово, кани потенциални участници за представят писмено предложение и оферта.

Кандидатите трябва да предложат оферта:
1. Име и адрес на оферента;
2. Цена – единична и обща;
3. Валидност на офертата;
2.1. Срокът за подаване на оферти е до 14:00ч. на 11.07.2018 г.

Офертите могат да се изпращат по куриер, на мейл : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и/или се входират в деловодството на община Белово, град Белово, ул. Орфей 4а и се адресират до Кмета на Община Белово.

Кмет на община Белово
Инж. К. Варев

Документи:

Покана / 09.07.2018г. / - Изтегли

Количественa сметка - Момина Клисура / 09.07.2018г. / - Изтегли

Количественa сметка - Мененкьово / 09.07.2018г. / - Изтегли

Обобщена Количественa сметка - Чапай / 09.07.2018г. / - Изтегли

Количественa сметка / 09.07.2018г. / - Изтегли

Количественa сметка - Площад / 11.07.2018г. / - Изтегли