Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Изходящ номер РОП – 16/ 07.03.2017год.

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ


На основание чл. 20, ал. 4 и във връзка с чл. 44 от ЗОП за процедура за пазарни консултации, Община Белово кани заинтересовани лица да изпратят оферти на адрес: град Белово, ул. Орфей 4а. Поканата е във връзка с Решение на Сдружение за регионално управление на отпадъците град Пазарджик, протокол 22.12.2016 год. и проведена работна среща с УО на ОПОС на 08.03.2017 год.

Участниците следва да докажат опит, като приложат представяна на фирмата и/или експертите.

Услуги касаят относно кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително трериране на битови отпадъци" по приоритетна ос 2 на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020 г. със срок за кандидатстване 21.04.2017 год.

Изходящ номер РОП – 14/ 21.02.2017год.

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

За целите на пазарното проучване на основание чл.44 от ЗОП Община Белово, желае да получи Вашето писмено предложение и да получи оферта за предлагана от Вас услуга на услуги, с оглед следното:

Проектът - заснемане за узаконяване в обхват в зависимост от вида на сградата, степента на завършеност и изградените инсталации - заснемане за узаконяване по части геодезия, архитектура, конструкции, електро, ВиК, ОВК и др.

Изходящ номер РОП – 9/ 30.01.2017год.

ПОКАНА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На основание чл.20,ал.4  и във връзка с чл.44 от ЗОП за процедура за пазарни консултации, Община Белово кани заинтересовани лица да изпратят оферти на адрес: град Белово, ул. Орфей 4а.

Поканата е във връзка с Решение на Сдружение за регионално управление на отпадъците град Пазарджик. Към поканата се публикува протокол на 22.12.2016год.. Участниците следва да докажат опит, като приложат представяна на фирмата и/или експертите.  Услуги касаят относно кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г. “, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020 г.

Изх. номер РОП-3/23.01.2017год.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

За целите на пазарно проучване Община Белово, желае да получи Вашето писмено предложение и да получи оферта за предлагана от  Вас услуга на консултански услуги, с оглед предстоящо кандидатсване и прием на проекти по ПРСР: